Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI

Mart 2019,

Zdravstvena stanica UgrinovciEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.

Idejno rešenje Zdravstvene stanice Ugrinovci rađeno je na osnovu uslova iz Javne nabavke raspisane od strane Gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijata za investicije. Korisnik budućeg objekta biće Dom zdravlja Zemun.

Izgradnja objekta je planirana na katastarskoj parceli kp 4219, KO Ugrinovci, Zemun, površine 35,83 ari. Zbog potrebe za povećanjem kapaciteta zdravstvene stanice, planira se rušenje postojećeg i izgradnja novog, većeg objekta.

U organizacionom smislu, objekat je projektovan u dve zasebne celine – deo za odrasle pacijente i deo za decu i omladinu.
Prvi deo je objekat spratnosti P+1 u obliku slova G, sa tehničkom prostorijom na krovu. U prizemnom delu ovog objekta su smešteni služba opšte medicine, služba laboratorijske dijagnostike, tehnički i pomoćni prostori. Na prvom spratu, iznad službe opšte medicine, redom idu stomatološka služba i služba za zdravstvenu zaštitu žena. U delu korpusa iznad službe laboratorijske dijagnostike nalaze se patronaža, opšte prostorije i prostorije za zaposlene. Iz prostora za zaposlene i prostora spratnog hola predviđeno je izlaženje na terasu. Ravan deo krova je prohodan, koristi se kao krovna terasa.

Drugi deo je smešten u jugozapadnom delu parcele, u njemu se nalaze striktno odvojeni delovi za bolesnu i zdravu decu sa zasebnim ulazima, prostorije za zaposlene u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Kod ulaza za odrasle pacijente predviđa se Apoteka ''Beograd''.

Ova dva korpusa povezana su centralnim holom, kota poda prizemlja podignuta je za 0.75m u odnosu na kotu terena i ukupna površina objekta je Bruto P =1.554,73 m².
Primenjeni materijali su u skladu sa svim važećim pravilnicima i propisima za ovu vrstu objekata, pa je u tom smislu urađena i materijalizacija krova. Delom je prohodan pokriven betonskim pločama i šljunkom; drugi deo je takođe ravan i spada u zelene krovove – pokriven je sedumima, sa neophodnim slojevima ispod zelenog pokrivača; dok je kosi deo krova pokriven termo panelima na čeličnoj potkonstrukciji.

Oba korpusa su rađena u armirani-betonskom skeletnom sistemu rastera 6.90m.
Sve instalacije (elektroenergetske, telekomunikacije, hidro i termotehničke) projektovane su Projektnom zadatku Investitora, važećim standardima, propisima i preporukama za ovu vrstu objekata i međusobno usklađene.
Projektantski tim još jednom je pokazao da EP Industrija širi svoje poslovni i manevarski prostor tržišta gde može da se uspešno nosi sa izazovima projektovanja javnih i funkcionalno složenih objekata, koji ne spadaju u domen industrijskih postrojenja i proizvodnih pogona.


Februar 2019.

STRUČNI NADZOR „PARK 11“ - Udruženim snagama do realizacije investicije EP HoldingaEnegroprojekt Industrija a.d.
Sklopljen je ugovor izmedju EP PARK 11 D.O.O. i EP Visokogradnje o izvodjenju radova, dok se EP Industrija na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kvalifikovala i potpisala ugovor kao vršilac nadzora radova na izgradnji Stambeno poslovnog objekta „PARK 11“, Blok 11a, na Novom Beogradu.

EP Industrija se ugovorom se obavezala da učestvuje i u tehničkom pregledu objekata, kontroli otklanjanja primedbi do konačnog prijema, u primopredaji objekta Investitoru, tj. u Komisiji za primopredaju radova.

Objekat je spratnosti 2Po+P+8+Ps u severnom delu parcele, odnosno 2P0+P+6+Ps u južnom delu parcele, bruto površine 28.783 m² (8.728 m² podzemno i 20.055 m² nadzemno) i smešten je na parceli površine cca 6.000 m².

Aerodrom Nikola Tesla
Pušačka kabina projektovanje i izvodjenjeEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Energoprojekt Industrija - prisutna kao pouzdani saradnik (projektant i izvodjač radova) na Aerodromu „Nikola Tesla, u periodu avgust – oktobar 2018. se angažovala na poslu implementiranja pušačke prostorije u zoni odlaska za putnike koji su prošli pasošku kontrolu na Terminalu 1.

24.oktobra je otvorena pušačka zona sa 10 sedećih i osam stajaćih mesta, opremljena sa najsavremenijim ventilacionim sistemom i priključima za laptopove i mobilne telefone, a sve u skladu sa svetskim tendencijama u poštovanju propisa u očuvanju životne sredine.

Otvaranju je prisustvovao ministar zdravlja Zlatibor Lončar i generalni direktor Aerodroma "Nikola Tesla" Saša Vlaisavljević.

VINCI CONSTRUCTIONSEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Ugovorima koje je potpisala EP Industrija sa Vinci Constructions obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekata Terminala i svih neophodnih tehničkih pratećih sadržaja. U periodu do 2025.g planiraju se intervencije na približno ukupne površine P= 92.000 m² u dve faze i to:

• za period do 2020.g (I faza)
• period do 2025.g (II faza).

Ovim projektima će biti omogućena reorganizacija funkcionalnih celina (sortirnice, holovi za dolaske i odlaske, čekaonice, komercijalni sadržaji, prostorije za zaposlene, tehničke prostorije itd..) Takođe, obezbediće se i izgradnja 12 čvorišta vertikalne komunikacije, u okviru gabarita postojećeg objekta ili u potpunosti sa spoljne strane objekta.

Predloženim rešenjem sugeriše se i enterijerski i vizuelno povezivanje celina uz primenu kvalitetnih materijala (granitne keramike, zastakljenim alu - pregradama itd) u zavisnosti od namene prostorija. Sve predvidjene intervencije u funkcionalnom smislu, sagledane su i obuhvaćene sa pozicija konstruktivne stabilnosti, instalacija GVK, hidrotehničkih i elektro instalacija.

Prva nadzorna provera sistema


Petog oktobra 2018 se u EP Industrija obavljena je Prva nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom QMS ISO 9001:2015, kao i e provere sistema menadžmenta životnom sredinom EMS ISO 14001:2015, sistema upravljanja zaštitom i bezbednošću na radu OHSAS ISO 18001:2007 i sistema menadžmenta energijom EnMS EN 50001:2011 i to za Projektovanje, konsalting i inženjering industrijskih objekata i postrojenja.

Proverivački tim JUQS-a je konstatovao da nema neusaglašenosti u odnosu na zahteve standarda, te dao preporuku - saglasnost da izdati sertifikati ostanu i dalje važeći.