Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI

Septembar 2019.
SMATSA


Iako se letnji meseci smatraju periodom kada su poslovne aktivnosti usporene zbog sezone korišćenja godišnjih odmora, EP Industrija zabeležila je izuzetnu aktivnost, kako u kontinuiranoj realizaciji tekućih poslova i projekata uz poštovanje zadatih rokova, tako i u uspešnoj akviziciji. U avgustu je potpisan ugovor kao nastavak uspešne višegodišnje saradnje sa Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o – Usluga projektantskog nadzora na izvođenju radova za izgradnju zgrade CKL Beograd i izgradnju aneksa zgrade CKL i tornja AKL na aerodromu Surčin za koji je EP Industrija uradila kompletnu tehničku dokumentaciju kroz sve faze projektovanja, od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje. Ukupna novoprojektovana BRGP podzemnih i nadzemnih etaža objekta Aneksa i Kontrolnog tornja je P=7.423,72 m². Tim stručnjaka vodiće šef projekta, D.Vranješević, dipl.inž.građevinarstva.

Septembar 2019.
Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i izgradnju za potrebe Opšte bolnice u Kruševcu i Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu


Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.

Permanentnim praćenjem poslovnih trendova na našem i svetskom tržištu, EP Industrija već nekoliko godina je u registru ponuđača na sajtu globalnog tržišta organizacije Ujedinjenih nacija (United Nations Global Marketplace).

EP Industrija ispunjava rigorozne uslove i najviše standarde u procesu nuđenja, bez tolerancije prevara, neprofesionalnih aktivnosti, korupcije i neetičkog poslovnog ponašanja u postupcima nabavke i implementaciji ugovora, te je u skladu sa tim 30. avgusta 2019. predstavnik Službe za marketing prisustvovao obuci za učestvovanje na e-tenderima UNDP u prostorijama UNDP-a na Novom Beogradu.

U aprilu i maju 2019. intenzivno smo se angažovali oko kvalifikacija za učešće na dva tendera koja je raspisao United Nations Development Programme UNDP u Srbiji, a odnose se na modernizaciju zdravstvenih ustanova.

Kao rezultat, u avgustu su potpisana dva ugovora:

• Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i izgradnju za potrebe Opšte bolnice u Kruševcu, po UNDP United Nations Development Programme REFERENCE: RFP 575 objavljenom 09.04.2019. godine. Ugovor je potpisan 06.08.2019.

• Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i izgradnju za potrebe Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu, po UNDP Uniteds Nation Development Programme REFERENCE: RFP 583 objavljenom 13.05.2019. godine. Ugovor je obostrano potpisan 16.08.2019.

Namera je da se stvore funkcionalni medicinski kompleksi sa povećanom efikasnošću, kapacitetom i unapređenim sistemom pružanja medicinske nege.

Modernizacija će omogućiti bezbedno, funkcionalno i zdravo okruženje za pacijente, zaposleno osoblje i posetioce, koje je u skladu sa savremenim svetskim trendovima.

Fazna implementacija radova obezbediće da se sve aktivnosti odvijaju logičnim, efikasnim i realnim redosledom i rasporedom koji neće remetiti redovan rad Opšte bolnice odnosno Instituta.

Planiranje čitavog zahvata baziraće se na zahtevima Naručioca, koji će ići na odobrenje menadžeru portfolija Programa za razvoj Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme Portfolio menadžeru (UNDP Portfolio Manager), kako bi se obezbedila potpuna podrška korisnicima.

Rekonstrukcija građevinskih elemenata fasada, krovova, vrata i prozora poboljšaće energetsku efikasnost, a inoviranje obrada podova zidova i plafona, obrada stepenica i zamena liftovskih postrojenja poboljšaće kvalitet pružanja medicinske nege, kao i osavremenjavanje GVK, ViK i elektro instalacija, instalacija medicinskih gasova, kotlarnice, pristupnih puteva parkinga i ozelenjavanje pešačkih i zelenih zona.

Posebna pažnja će se obratiti na mere zaštite životne sredine propisane Studijom uticaja koje se odnose na tretman medicinskog otpada.

Izrada tehničke dokumentacije i sve prateće aktivnosti biće u skladu sa „Programom za rekonstrukciju i obnovu javnih objekata iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kao i ustanova socijalne zaštite“ koji je propisala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. U tu svrhu izdat je Operativni priručnik,a poseban naglasak je stavljen na Aneks 3 – Smernice za izradu projektne dokumentacije 20.06.2018.god.

Izrada tehničke dokumentacije i prateće aktivnosti Energoprojekt Industrije vezane za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i izgradnju ovih zdravstvenih ustanova obuhvatiće:

Ø Snimanje postojećeg stanja objekata i instalacija;

Ø Projekat parcelacije i preparcelacije;

Ø Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem;

Ø Idejne projekte i Projekte za izvođenje po članu 145. Zakona o planiranju;

Ø Projekte za građevinsku dozvolu i Projekte za izvođenje za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju;

Ø Konsultantske usluge u ishodovanju svih potrebnih dozvola i saglasnosti u skladu sa Lokacijskim uslovima i postupkom Centralne evidencije objedinjenih procedura – CEOP.

 

Opšta bolnica u Kruševcu

Opšta bolnica se sastoji od 18 objekata različite strukture, spratnosti i kvaliteta postojećeg stanja objekta i instalacija ukupne površine cca P= 29.955 m2. Većina objekata je prosečne starosti 50- 60 godina, a neki su bili predmet rekonstrukcije u periodu 2006-2015, sa posebnim akcentom na tekućem održavanju i unapređenju funkcionalnosti i higijenskih uslova.

Kompleks Opšte bolnice zauzima površinu cca P= 76.039 m2.

Pored objekata Hitne pomoći, Neurologije, Ginekologije, Hirurgije, Interne klinike itd. na lokaciji se nalazi i najstariji objekat u kojem je tehničko održavanje (površine cca P=540m2), a smatra se gradskim arhitektonskim spomenikom i pod posebnom je zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa.

 

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu

Predmet modernizacije će biti svih 17 postojećih objekata unutar kompleksa približne površine cca P= 27.157 m2, izuzimajući Banku matičnih ćelija hematopoeze, koja je obuhvaćena drugim tenderskim postupkom.

Objekti su građeni šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka, različitih su struktura, spratnosti i kvaliteta postojećeg stanja, a samo pojedini su bili rekonstruisani u periodu između 2000. i 2010. godine.

Projektant EP Industrija će ispitati i analizirati sve mogućnosti za rekonstrukciju, adaptaciju i/ili proširenje, koje neće premašiti 20% od ukupne postojeće površine objekata, kako je specificirano zahtevom za ponudu.

Takođe, obavezno će razmotriti i implementirati sve neophodne promene i poboljšanja, kao što je, na primer, izmeštanje instalacija, uz strogo poštovanje ograničenja postojećih gradskih infrastrukturnih mreža i mogućnosti priključaka.

Potpisivanjem ova dva ugovora, EP Industrija kao kvalifikovani ponuđač u stanju je da u potpunosti ispuni sve zahteve Projektnog zadatka (Terms of reference), budući da poseduje neohodno iskustvo na sličnim projektima, kao i poslovnu i finansijsku stabilnost i kadrovski kapacitet - ključno osoblje sa kredibilitetom – key struff (radno iskustvo minimum 10 godina), uz primenu ISO sertifikata kvaliteta QMS, OHSAS, EMS i EnMS.

Jun 2019.
ENERGOPET

Adaptacija proizvodnih i poslovnih prostorija u postojećem objektu


Proizvodno skladišni Kompleks EnergoPET d.o.o. Krnješevci za proizvodnju PET- predformi nalazi se na katastarskoj parceli br. 1873/2 k.o. Krnješevci. Proizvodno poslovni objekat sastoji se od administrativnog dela, objekta za proizvodnju - fabrike, objekta skladišta i silosa koji su locirani uz južnu fasadu proizvodnog pogona. Kako bi unapredio svoje poslovanje,

Naručilac je izrazio želju da izvede adaptaciju proizvodnih i poslovnih prostorija u postojećem objektu. Preprojektovanje kancelarijskog prostora i garderoba sa posebnim naglaskom na poboljšanju funkcionalnosti obuhvatiće i zamenu svih podnih obloga, spuštenih plafona, instalacija grejanja i ventilacije, kao i energetskih i telekomunikaciono-signalnih instalacija. Projektnim zadatkom predviđeni su i građevinsko-zanatski radovi na fasadi, kao što su zamena bravarskih prozora i fasadnih panela i saniranje krovnog pokrivača.

Energoprojekt Industrija se potpisivanjem ugovora obavezala na pružanje usluga izrade Tehničke dokumentacije, konsultantskih usluga pri ishodovanju svih potrebnih saglasnosti i dozvola, kao i stručnog nadzora tokom izvođenja radova adaptacije. Izrada tehničke dokumentacije obuhvatiće izradu Idejnog projekta (IDP) za ishodovanje Rešenja o odobrenju za izgradnju, izradu Projekta za izvođenje (PZI), izradu Elaborata energetske efikasnosti, te izradu Elaborata zaštite od požara i Glavnog projekta zaštite od požara.

Jun 2019.
ENERGOPET
Proširenje proizvodnih kapaciteta u postojećem proizvodno-skladišnom objektu


Enegroprojekt Industrija a.d.

Kompanija Energopet je specijalizovana za proizvodnju PET predformi od kojih se proizvode boce za flaširanje voda, osvežavajućih pića, piva, mleka, hemijskih preparata i dr. PET je po definiciji polietilenteraftalat, najfiniji oblik polimernih plastičnih masa, koji je svoju primenu, pored hemijske i tekstilne industrije, našao i u prehrambenoj industriji, kao osnovna sirovina za proizvodnju PET ambalaže.

Namera investitora je da proširi proizvodne kapacitete, i to u nastavku postojećih proizvodnih hala, na mestu postojećeg skladišta gotovih proizvoda. Povećanje podrazumeva dodavanje još tri proizvodne mašine i samim tim prenamenu skladišta gotove robe u još jednu proizvodnu halu u okviru gabarita postojećeg objekta. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno i projektovanje temelja za 4 nova silosa sirovina, deo čelične konstrukcije krova, zamena dela krovnog pokrivača, dodavanje lanterni za prirodno osvetljenje, konstrukcija nošenja cevnog razvoda, novo osvetljenje LED svetiljkama, napajanje tehnoloških potrošača – tri nove mašine, kao i mašinske instalacije grejanja i ventilacije, razvoda rashladne vode od rashladne stanice do linija u proizvodnoj hali i instalacija razvoda komprimovanog vazduha do linija u novoformiranoj proizvodnoj hali br.3.

Prema zahtevu Naručioca i na osnovu prihvaćene ponude Energoprojekt Industrije, ugovorom je obuhvaćena izrada Tehničke dokumentacije Idejnog rešenja (IR) za dobijanje lokacijskih uslova, Projekta za gradjevinsku dozvolu (PGD), Projekta za izvođenje (PZI), Elaborata energetske efikasnosti, Elaborata zaštite od požara, Elaborata o zonama opasnosti i Glavnog projekta zaštite od požara, kao i konsultantske usluge pri ishodovanju svih potrebnih saglasnosti i dozvola i stručni nadzor tokom izvođenja radova.


Jun 2019.
LICENCA ZA PROJEKTOVANJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA


Kao što je poznato, osnovna delatnost Energoprojekt Industrije je projektovanje industrijskih objekata i postrojenja kroz svoje specijalizovane projektantske biroe i uz angažovanje specifičnih spoljnih saradnika. Planiranje poslovnih aktivnosti zahteva i stalno usavršavanje svih zaposlenih u okviru svojih specijalnosti. Višegodišnja obuka elektro i mašinskih inženjera projektovanjem objekata specifičnih namena doprinela je da Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije dana 11.04.2019. izda Rešenje 09/4 broj 217-567/19 kojim se Energoprojekt Industrija ovlašćuje za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara i to za:

  1. Izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara;
  2. Izradu projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i pare;
  3. Izradu analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova; para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih materija;
  4. Izradu projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima;
  5. Izrada projekata sistema za odvođenje dima i toplote.

 

Dobijanjem ovog rešenja povećava se širok spektar delatnosti naših projektanata u oblasti zaštite objekata od požara i povećava samostalnost, konkurentnost i manevarski prostor EP Industrije u aktuelnom poslovnom okruženju.

Maj 2019.
VINCI CONSTRUCTIONS
Rekonstrukcija i dogradnja objekata Terminala i svih neophodnih tehničkih pratećih sadržaja na Aerodromu „Nikola Tesla“ u dve faze u periodu do 2025.godine


Polovinom 2018.godine EP Industrija je otpočela saradnju sa Vinci constructions za glavnog Investitora – Vinci Airports, koncesionara Aerodroma „Nikola Tesla“. Tokom prethodne godine, kroz realizaciju više ugovora, urađena je i predata tehnička dokumentacija za Konceptualno rešenje, Idejno rešenje i Idejni projekat. Idejni projekat rekonstrukcije i dogradnje za objekat Terminala aerodromske zgrade i neophodnih tehničkih pratećih sadržaja na Aerodromu „Nikola Tesla“, koji je prethodno odobren od strane Investitora, predat je 18.02.2019.godine u elektronskoj formi Revizionoj komisiji Ministarstva građevinarstva, Grantoru – kompaniji Vinci Airports i Vladi Srbije. Potpisivanjem novog ugovora za izradu tehničke dokumentacije Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje rekonstrukcije i dogradnje objekata označava nastavak saradnje sa Energoprojekt Industrijom, te samim tim i potvrdu kvaliteta prethodno pruženih usluga.
April 2019.

Lafarge BFC d.o.o – Hlorni bajpas


Naručilac Lafarge BFC d.o.o, koja je deo grupe LafargeHolcim, u skladu sa planiranjem svojih aktivnosti u narednom periodu, želi da u Beočinskoj fabrici cementa poveća supstituciju alternativnih goriva, da unapredi rad sistema za predgrevanje sirovinskog brašna i rotacione peći, kao i da smanji broj neplanskih zastoja izazvanih visokom koncentracijom hlora u sistemu.

Kako bi to ostvario, predviđa se uvođenje 3 nova tehnološka sistema:

I           Sistem Bajpasa hlora;
II          Sistem za doziranje prašine u mlinove cementa;
III         Sistem za doziranje na satelitski gorionik.

Potpisani ugovor obuhvata angažman Energoprojekt Industrija - projektantske firme sa odgovarajućim licencama:

A            za nostrifikaciju projekata - ino projektanta PSP Engineering a.s. iz Republike Češke, tj usklađivanje projektne dokumentacije sa zahtevanim obimom, formom i sadržajem, prema važećem Zakonu o planiranju i zgradnji, a radi pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole;

B            za izradu kompletne tehničke dokumentacije počev od Idejnog rešenja IR, izradu Idejnog projekta IDP, Projekta za građevinsku dozvolu PGD, Projekta za izvođenje PZI,predmera i grafičke dokumentacije za potrebe Tenderske dokumentacije i izvođenja radova, svih potrebnih elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara.

April 2019.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd
Izgradnja objekta i privodne infrastrukture radarske stanice Terminal Area Radar TAR Beograd


Enegroprojekt Industrija a.d.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd svojom poslovnom strategijom za naredni period planira da izgradi novu radarsku stanicu čime bi unapredila kvalitet svojih usluga. Na taj način postići će se poboljšanje u radarskoj pokrivenosti čitavog vazdušnog saobraćaja Republike Srbije. Analizom svih tehničkih, infrastrukturnih, imovinsko-pravnih, regulacionih i finansijskih faktora odabrana je optimalna lokacija za postavljanje, koja će posebno omogućiti efikasnije praćenje i kontrolu vazdušnog prostora grada Beograda pod nadzorom aerodromskih kontrola letenja Beograd i Batajnica.

Postavljanjem TAR (Terminal Area Radar) radara biće efikasnija iskorišćenost vazdušnog prostora. Definisanjem primarne komponente tokom kretanja vazduhoplova duž rulnih staza i olakšana detekcija letelica u poletanju i sletanju uticaće na smanjenje radnog opterećenja zaposlenih u Centru kontrole letenja (CKL) i Aerodromskoj kontroli letenja (AKL) Beograd.

Predviđeno je da objekat radarske stanice, pored prostorija za smeštaj neophodnih tehničko tehnoloških sadržaja kontejnerskog tipa, sadrži i toranj sa kupolom u kojoj će biti smešten obrtni mehanizam radarskog sistema sa radarskim antenama.

Za realizaciju ovog projekta, Investitor je angažovao EP Industriju kao proverenog i pouzdanog partnera tokom prethodne tri godine saradnje kroz široki dijapazon uspešno okončanih poslova.

April 2019.
NIS a.d. Direkcija za kapitalnu izgradnju - Blok istraživanje i proizvodnja
Izrada Uprošćenog rudarskog projekta (URP) za potrebe izgradnje rezervnog kotla u postrojenju za izdvajanje CO2 u Elemiru


Saradnja EP Industrije sa NIS a.d. Direkcijom za kapitalnu izgradnju za izradu Uprošćenog rudarskog projekta (URP) za potrebe izgradnje rezervnog kotla u postrojenju za izdvajanje CO2 u Elemiru.

U pogonu za pripremu nafte i gasa u Elemiru, u okviru postojećeg aminskog postrojenja predviđena je izgradnja zgrade nove kotlarnice dimenzija 16.00 x8,75m, sa ugradnjom rezervnog kotla koji se priključuje na postojeću kotlarnicu. Rezervni kotao je kapaciteta 14.3MV, količine proizvedene vodene pare 22 000kg/h pri pritisku od 13 bara.

13.02.2019. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Sektor za vanredne situacije je izdalo Rešenje kojim se daje saglasnost na izrađenu i predatu tehničku dokumentaciju.

April 2019.
FABRIKA ČVRSTIH I STERILNIH FARMACEUTSKIH FORMI, TEMA, GANA


Energoprojekt Industrija a.d. ugovorila je 2016. godine izradu Idejnog i projekata za izvođenje fabrike farmaceutskih proizvoda u Temi, Gana, kapaciteta 1.000.000.000 tableta (kapsula) / godišnje uz proširenje proizvodnje sa 1.000.000 l/god. sirupa i 5.000.000 l/god. infuzionih rastvora sa Investitorom "Ernest Chemist Limited", koja se trenutno smatra najvećom zapadnoafričkom farmaceutskom kompanijom. Potpisivanjem ugovora za pružanje konsultantskih usluga koje obuhvataju pored ostalog i odobravanje nabavke opreme, transport, isporuku, proveru, puštanje u rad, kvalifikaciju i obuku osoblja za HVAC sistem i njegove delove, polovinom avgusta 2018.g na lokaciju je otišla ekipa inženjera stručnjaka za mašinske i elektroinstalacije.


s