Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI
Avgust 2017.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.
Energoprojekt Industrija ugovorila novi posao u SrbijiEnegroprojekt Industrija a.d. U avgustu 2017. Energoprojekt Industrija a.d. ugovorila izradu "Projekta tehničke obnove fabrike HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd - ogranak Smederevo" sa kineskim Investitorima, kao novim vlasnicima bivše Železare Smederevo d.o.o. HBIS GROUP inače predstavlja jednu od najvećih u svetu kompanija u proizvodnji čelika merenu po jedinici sirovog čelika.

Projekat tehničke obnove fabrike HBIS GROUP Serbia Iron&Steel obuhvata rekonstrukcije tri celine i odnosi se na sledeće projekte: projekat za visokopećni gas, projekat anglomašine i projekat koračne peći sa pripadajućim cevovodima visokopećnog gasa.

Glavni projektant i nosilac znanja "know – how" je kineska kompanija - Tangshan Iron&Steel International Engineering Technology Corporation (TSIC). Posao Energoprojekt Industrije obuhvata nostrifikaciju svih projekata, koje izrađuje kineska kompanija TSIC kao nosilac tehnologije; izradu svih statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije kao i za fundiranje, ishodovanje dozvola kod nadležnih organa za izgradnju novih objekata, konsalting usluge, kao i usluge pružanja stručnog nadzora. Ugovor obuhvata Projekat idejnog rešenja, Idejni projekat, Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje i Projekat izvedenog stanja. Planirani rok za završetak radova je oktobar 2018.godine.

Krajem avgusta meseca održan je uvodni sastanak sa predstavnicima kompanije Tangashan Iron & Steel u Kini na kojem su učestvovali predstavnici Energoprojekt Industrije. U toku je izrada idejnog rešenja potrebnog za dobijanje lokacijskih uslova.

Jul 2017.

Aerodrom Nikola Tesla
Izrada izveštaja o zatečenom stanju objekata u svrhu ozakonjenjaEnegroprojekt Industrija a.d. Polovinom jula meseca Energoprojekt Industrija je potpisala još jedan Ugovor sa Klijentom Aerodromom Nikola Tesla Beograd, za izradu dokumentacije u svrhu ozakonjenja 19 objekata koji se nalaze na listi nezakonito izgrađenih objekata na Aerodromu Nikola Tesla.

Za potrebe ozakonjenja 19 objekata na Aerodromu Nikola Tesla, za svaki objekat je urađen Izveštaj o zatečenom stanju u obimu definisanim Zakonom o ozakonjenju a na osnovu izvršenog geodetskog snimanje svih objekata i snimanja izvedenog stanja i to: arhitekture, građevine i instalacije.

Za deo objekata koji su na listi objekata iz člana 33. i 34. Zakona o zaštiti od požara, izrađeni su i projekti za izvođenje (PZI), na koje je potrebno dobiti saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Energoprojekt Industrija je u predviđenom roku od 45 dana od dana uvođenja u posao završila dokumentaciju i predala je Investitoru.

Jul 2017.

Izvođenje radova na adaptaciji prostora za registraciju putnikaEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Industrija je uspešno završila izvođenje radova na adaptaciji prostora za registraciju putnika na Aerdoromu „Nikola Tesla“ Beograd.

Adaptacijom su bile obuhvaćene tri celine: Hol za registraciju putnika veznog dela T1 i T2,  hol terminala T1 kao i hol terminala T1 sa čekaonicom. Ukupna površina na kojoj su se radovi izvodlili je oko 1.100 m².

Vezni deo terminala 1 i terminala 2, tj. terminal 2B, pušten je u saobraćaj 09.06.2017, dok je hol terminala 1 i i hol terminala T1 sa čekaonicom, svečano pušten u rad 07.07.2017.

Enegroprojekt Industrija a.d. Enegroprojekt Industrija a.d.
Jul 2017.

Zatvoreni bazen olimpijskog tipa sa sportskom školom i internatom
Aktau, Mangistauska oblast, Republika KazahstanEnegroprojekt Industrija a.d. Enegroprojekt Industrija a.d. Kao potvrdu uspešne saradnje na poslu projektovanja "Centar boksa" Bokserska federacija Republike Kazahstan je direktnim kontaktom uputila zahtev našem preduzeću za izradu tehničke dokumentacije - predlog Idejnog rešenja objekata zatvorenog bazena olimpijskog tipa, sportske škole i internata.

Investitor je zainteresovan za razvoj ove lokacije tj izgradnju sadržaja ovog tipa na parceli u neposrednoj blizini "Centra za boks", obzirom da ovo područje ima veoma dobru poziciju u urbanom tkivu grada Aktaua.

Na parceli površine 3,6466 hektara rasporđeni su sledeći sadržaji po Investitorovom projektnom zadatku:

1. Objekat zatvorenog bazena sa svim potrebnim pomoćnim sadržajima.

2. Sportska škola sa internatom i sportskom halom.
Olimpijski bazen sa platformom i kadom za skokove u skladu sa propisima FINA, opremljen automatskim sistemom za suđenja i hronometražu i celokupnom neophodnom opremom. (dimenzije 50m x 25m, broj staza 10 širine po 2,5 metra.i ukupnog kapaciteta 80 osoba po smeni). Pored ovog bazena projektovan je i bazen za početnu obuku dece u plivanju (16m.x 10m x 1,1m), sa svim potrebnim sadržajima površine 980 m2. Za posetioce predvidjenje su velika tribina kapaciteta 800 mesta sa sektorom za VIP posetioce i mala tribina150 mesta.

U sklopu ovog objekta su i sala za "suvo plivanje", koreografska sala, teretana, sala za aerobik, administrativni blok sa službenim prostorijama, bife, sobe za sudije i sportske komentatore, Press centar, svlačionice, zona za relaksaciju spa sa saunom i medicinskim kabinetima, tehničke prostorije za bazensku opremu itd. Ukupna površina objekta bazena sa svim pratećim sadržajima P bruto = 17.500m2.

U projektovanju korišćena su savremena inovativna tehnička i tehnološka rešenja, posebno u oblasti bazenske tehnike.

Sadržaji škole sa sportskom halom i internatom su rasporedjeni u tri korpusa povezana horizontalnim i vertikalnim komunikacijama uz poštovanje tokova kretanja i razdvajanja učenika i ostalih korisnika sportista i posetilaca.

Škola ima učionice za po 80 đaka, kabinete profesora, klub učenika, kafeterija, biblioteka, zajedničke terase, komunikacije i sanitarne čvorove, tehnički blok i ostale prateće sadržaje. Internat, pored obaveznih soba za učenike poseduje svoju i trpezariju i kuhinju, zajedničke terase i administrativni deo. Korpus sa sportskom halom i svim pratećim sanitarno socijalnim sadržajima (sanitarni čvorovi, kabineti profesora, ostave za sportske rekvizite itd ukupne Ukupna površina sportske škole sa sportskom halom i internatom za učenike je P bruto = 10.100m2.

Škola je kapaciteta 250 učenika po smeni, dok internat omogućava smeštaj 200 učenika.

Pored tehničkog bloka površine120 m2, na parceli su predvidjeni otvoreni tereni za košarku i tenis, pristupni putevi, parking mesta za posetioce kao i pešačke i ozelenjene površine.

Funkcionalna podela je skladno postavljena i omogućava jednovremenost u nesmetanom korišćenju prostora, istovremeno poštujući savremene globalne standarde i zahteve u projektovanju ovog tipa objekata, sa naglaskom na energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. U oblikovanju korišćene su savremene forme i materijalizacija.
Jun 2017.

IZGRADNJA ANEKSA ZGRADE CKL BEOGRAD SA NOVIM TORNJEM AKL BEOGRADEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Kao rezultat uspešne prošlogodišnje saradnje EP Industrija sa investitorom Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. sklopljen je novi ugovor za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Kontrolnog tornja i adaptaciju Centra kontrole letenja na aerodromu "Nikola Tesla", čija je realizacija u toku. Potreba za poboljšanjem uslova rada i tehnološkim unapređenjem svih sistema neophodnih za prihvat i vođenje aviona u cilju bezbednosti i sigurnosti saobraćaja inicirala je da Investitor uradi analizu mogućnosti za rekonstrukciju postojećeg tornja i utvrdi da je neophodna izgradnja novog tornja radi daljeg normalnog funkcionisanja aerodroma "Nikola Tesla".

U ovoj zoni se nalaze Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva, Objekat savezne uprave kontrole leta (SUKL), javna parkong garaža i nekoliko objekata koji će biti prenamenjeni. Po DUP- u je predmetna parcela bila namenjena za izgradnju hotelskog kompleksa, ali je na osnovu "Master plana a.d. Beograd 2025" izvršena preraspodela namena kojom se predviđa izgradnja kontrolnog tornja i ATC.

Za ovaj poslovni objekat sa specifičnom delatnošću složenost projektnog zadatka i operativno tehnički zahtevi uslovili su geometriju i volumen samih objekata. Novi toranj Aerodromske kontrole letenja i Aneks Centralne kontrole letenja čine jedinstvenu građevinsko oblikovnu kompoziciju i u nekim delovima tehnološki zaokruženu celinu.

Neophodan uslov bio je da je potrebna visina oka kontrolora letenja koja omogućava preglednost platforme A od granice nadležnosti AKL Beograd, preko najvišeg dela terminalne zgrade , 70 m. Kupola tornja je prostor bez stubova zbog preglednosti i poseduje terasu sa mogućnošću obilaska. U samom tornju, po nivoima ispod kupole, smeštene su tehničke sale , kancelarije, prostorije za odmor osoblja i ostali neophodni prateći sadržaji. Imajući u vidu visinu tornja, predviđena su dva lifta, jedan koji pruža mogućnost transporta i servisiranje opreme, a drugi isključivo za prevoz osoblja. Bruto površina suterenske i nadzemnih etaža je 2.500 m2.
U prizemlju Aneksa Centra kontrole letenja koji se dograđuje smeštene su kancelarije, sale za sastanke i prostorije za pripremu i izdavanje hrane zaposlenima kapaciteta do 300 zaposlenih, na prvom spratu tehničke sale za testiranje DPS sistema, na drugom tehničke sale za Simulator (Pre-on the Job) i pseudopilote, sa pratećim učionicama i kancelarijama u skladu sa poslovnom politikom SMATSA d.o.o. Bruto površina suterenske i dve nadzemne etaže je 3.300,00 m2. Objekat ovakve specifične namene i složenosti zahteva i posebne sisteme fizičko tehničke zaštite: kartičnu kontrolu pristupa, video nadzor i sistem protivpožarne zaštite, po svim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.

Kako bi se ova dogradnja oblikovno i arhitektonski uklopila u postojeću sredinu primenjeni su istovetni materijali za obradu fasada i zastakljenih površina, kao i njihov ritam i raspored. Modernizacijom objekta i opreme ostvariće se kvalitetniji, bezbedniji i sigurniji rad i pružanje usluga u okviru osnovnih delatnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd, čemu će na svoj način dopirineti i EP Industrija i, uvereni smo, opravdati ukazano poverenje.
April 2017.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova adaptacije Hangara lake avijacije na Aerodromu "Nikola Tesla"Uprkos sve većoj konkurenciji i otežanim uslovima rada na domaćem tržištu, nastavlja se angažovanje EP Industrije na Aerodromu "Nikola Tesla". Pošto se u prethodnom periodu dokazala kao proveren i pouzdan partner, tokom aprila meseca EP Industrija je sa kompanijom PRINCE AVIATION d.o.o. dogovorila izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na adaptaciji i dogradnji postojećeg objekta Hangar lake avijacije na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Obzirom da kompanija PRINCE AVIATION d.o.o. postojeći objekat Hangar lake avijacije koristi u svojstvu zakupca od vlasnika AIR Serbia a.d. ugovor o izradi projektne dokumentacije za izvođenje radova na adaptaciji sačinjen je direktno sa PRINCE AVIATION, dok se izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na dogradnji ugovara sa kompanijom AIR Serbia a.d.

Rok za izradu Projekta za dobijanje građevinske dozvole odnosno Rešenja o izvođenju radova je 3 nedelje od uvođenja u posao, za izradu Projekta za izvođenje radova rok je do dana ishodovanja dozvola. Od prijave početka radova i dobijanja odobrenja teče rok od 45 dana za izvođenje radova.

Mart 2017.

Assyl Aktаu Spa - Eskizni projekatEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Energoprojekt Industrija je pre nekoliko godina otvorila svoje predstavništvo u Kazahstanu sa namerom da proširi poslovne aktivnosti na tom tržištu. Nakon uspešno završenog projekta Sporskog kompleksa "Centar boksa", intenzivni kontakti sa potencijalnim Investitorima iz tog područja rezultirali su novim poslom koji obuhvata izradu Eskiznog projekta za SPA centar u gradu Aktau. Varijantna rešenja i prilagođavanje promenama, iniciranih od strane Investitora u planiranoj finasijskoj konstruciji realizacije objekata, su proces koji je obeležio aktivnosti projektantskog tima na ovom projektu u prethodnih nekoliko meseci.

Kompleks Assyl Aktau Spa se nalazi južno od grada, na magistarlnom putu Aktau - zlatni pesak, na parceli 4,25 ha na obali Kaspijskog mora. Kapaciteti sadržaja su planirani za 310 posetilaca, od toga 160 pansionskih i 150 dnevnih gostiju. Smeštaj je predviđen u jedinicama hotela i kućama za odmor. U sastavu kompleksa je centralni objekat sa prijemom, sobama za goste, restoranom, salama za konferencije, unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, SPA centar sa kabinetima lekara, prostorima za fizikalnu terapiju, zonom fitnesa i svim neophodnim pratećim sadržajima kao što su adninistrativne prostorije i garderobe za posetioce i zaposlene. Ukupna bruto površina ovih sadržaja j e 8.000 m².

Na parceli su raspoređene i kuće za odmor sa ukupno 25 jedinica (ukupne bruto površine 2.000m²) , SNACK BAR, otvoreni bazeni za decu i odrasle, bazen sa termalnom vodom, otvoreni sportski tereni za tenis i fudbal, dečije igralište i objekti za kontrolu pristupa i tehničko energetske sadržaje. Za nesmetano funkcionisanje i kretanje posetilaca projektovane su pristupne saobraćajnice, parking mesta i pešačko - biciklističke staze. Ključna komunikacija za kuće za odmor je integrisana saobraćajnica kojom se kreću specijalna vozila (golf cart) i u slučaju ekstremnih situacija, dostavna i vatrogasna vozila. Rok za završetak tehničke dokumentacije je kraj juna meseca, a nakon letnjih meseci, već početkom jeseni očekuje se nastavak saradnje, potpisivanje novog ugovora za dalju razradu projektne i radne dokumentacije.