Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI

Izrada Tehničke dokumentacije i konsultantske usluge
za novi Kontrolni toranj AKL Niš - „Aerodromi Srbije“ d.o.o U TOKU


Na Portalu Javnih nabavki 06.03.2021. objavljen je javni poziv kompanije „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš za centralizovanu javnu nabavku „Izrada Tehničke dokumentacije i konsultantske usluge za novi Kontrolni toranj AKL Niš“ – pod referentnim brojem 3/2021. Ponuda EP Industrije je ocenjena kao prihvatljiva i 23.04.2021. potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji.

Postojeći Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu, kao drugi međunarodni civilni aerodrom u Republici Srbiji i kao alternativa za aerodrom „Nikola Tesla” u Beogradu, je u postupku modernizacije i proširenja. Prvi korak u ovom postupku je izgradnja (nova gradnja) objekta Kontrolnog tornja AKL Niš sa pratećim objektima i infrastrukutrom,

Pored glavnog objekta Kontrolnog tornja AKL Niš, kao prateći objekti, koji će biti u funkciji njegovog pravilnog i neprekidnog funkcionisanja, biće izgrađeni i:
• Objekat Prijavnice sa mestom za pregled obezbeđivanja;
• Objekat Službenog prolaza na granici sa obezbeđivano-restriktivnom zonom;
• Objekat Transformatorske stanice TS Toranj 10 kV / 0.4 kV, 2x1000 kVA;
• Ukopani rezervoar za dizel gorivo;
• Meteo krug i
• Saobraćajnice i parking prostori.

Ukupna bruto površina pod objektima je 3.413,43,m2, dok je ukupna bruto površina Meteo kruga i saobraćajnica, platoa i parking prostora (otvorenih površina) iznosi 8.000 m2

Tehnička dokumentacija Projekat za građevinsku dozvolu PGD (pregledan i overen od strane Tehničke kontrole) postavljena je na CEOP 10.10.2022.godine i EP Industrija nastavlja sa radom na Projektu za izvođenje.

Rekonstrukcija i izgradnja interne saobraćajne infrastrukture
u okviru aerodromskog kompleksa “Konstantin Veliki” u Nišu U TOKU


Da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje i neometan pristup objektima proširenog aerodromskog kompleksa koji su predmet JN „Izrada Tehničke dokumentacije i konsultantske usluge za novi Kontrolni toranj AKL Niš“ – pod referentnim brojem 3/2021, neophodno je intervenisati i na komunikacionim vezama tj izvršiti rekonstrukciju i izgradnju interne saobraćajne infrastrukture na kopnenoj strani aerodromskog kompleksa.

Postojecu saobraćajnu mrežu kompleksa čine saobraćajnice koje omogućavaju pristup objektima kompleksa i internu vezu između zona kompleksa. Mogu se izdvojiti dve primarne zone i to:

A. putnički terminal - putnički saobraćaj, koji gravitira Terminalnoj zgradi i

B. carinski terminal - saobraćaj teretnih, kargo vozila, koji gravitira carinskom terminalu.

Kao prateći objekti saobraćajne mreže na lokaciji se nalaze:
• parkinzi koji opslužuju putnički saobraćaj, koji su formirani uz saobraćajnice, tj zasebne parking površine,
• parking površina za teretna vozila u okviru carinskog terminala,
• objekat garderobno-sanitarnog bloka na parkingu za teretna vozila,
• kućica za naplatu br.1 na parkingu za putnička vozila u blizini terminalne zgrade,
• kućica za naplatu br.2 na parkingu za „rent a car“,
• kućica za naplatu br.3 na parkingu za teretna vozila i
• transformatorska stanica TS Aerodrom 2 10kV/0,4kV 1x630kVA.

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji Interne saobracajne infrastrukture izvodice se fazno. Ukupna površina novoplaniranih površina je 65.000 m2.

Dokumentacija Projekta za građevinsku dozvolu postavljena je na portal CEOP 01.11.2022. godine i EP Industrija nastavlja sa radom na projektima faze Projekta za izvođenje PZI.

LAFARGE Beočinska fabrika cementa BFC


EP Industrija već više od deset godina ostvaruje uspešnu poslovnu saradnju sa Beočinskom fabrikom cementa, nezavisno od promene vlasničke strukture ovog industrijskog privrednog subjekta. Angažman naših projektanata na izradi tehničke dokumentacije se nastavlja kroz 2 posla koja su u toku::

A Supstitucija alternativnih goriva na k.p.1461/8, KO Beočin

B Novi filter tehnološke linije pripreme sirovinskog materijala na k.p.1461/8, ko Beočin

EP Industrija izrađuje projektno tehničku dokumentaciju kroz sve faze u skladu sa:

• Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon 9/2020 i 52/2021))
• Zakonu o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
• Drugim zakonima i podzakonskim aktima važećim u Republici Srbiji koji se odnose na predmetnu oblast.

Delatnost Lafarge BFC obuhvaćena je članom 133 Zakona o planiranju i izgradnji, zakonskom regulativom Republike Srbije kojim se određuje nadležnost institucija za ishodovanje Lokacijskih uslova i dobijanje Građevinske dozvole za objekte i postrojenja, za potrebe izvođenja radova kao i ostalih saglasnosti nadležnih državnih organa.

A Supstitucija alternativnih goriva na k.p.1461/8, KO Beočin

Lafarge BFC d.o.o, deo grupe LafargeHolcim, želi da poveća nadomeštanje alternativnih goriva, da unapredi rad sistema za predgrevanje sirovinskog brašna i rotacione peći u Beočinskoj fabrici cementa i da smanji broj neplanskih zastoja izazvanih visokom koncentracijom hlora u sistemu.

Sa tom namerom LBFC želi da instalira novi sistem za doziranje alternativnih goriva preko novog, satelitskog gorionika. Povećanje količine alternativnih goriva dovešće do povećane koncentracije hlora u sistemu. Povišena koncentracija hlora u gasovima, u kombinaciji sa postojećim sumporom iz goriva i sirovinskih materijala, dovešće do formiranja nalepa u ciklonima izmenjivača toplote, do formiranje prstena u peći i eventualno do zastoja peći. Radi predupređenja neplanskih zastoja nastalih usled povećane koncentracije hlora, LBFC želi da instalira novo postrojenje, takozvani Bajpas hlora, pomoću koga bi se izdvajao određeni procenat hlora iz gasova.

Projekat povećanja supstitucije alternativnih goriva se sastoji iz 3 sistema:
I Sistem za doziranje alternativnih goriva na satelitski gorionik - Postrojenje za prijem, skladištenje, pripremu i doziranje sečenog komunalnog industrijskog otpada (kio) - rekonstrukcija i dogradnja opreme u objektu

II Sistem za bajpas hlora - novi silos za hlornu prašinu od 2000m3 ; novi silos za hidratisani kreč od 50m3 ; kompresorska soba; cevni most za novi procesni cevovod ø1800mm od procesnog ventilatora do postojećeg dimnjaka peći i procesni cevovod bajpasa hlora sa dve komore za hlađenje i dva ventilatora za hlađenje ø1800mm od kule za hlađenje do novog silosa za hlornu prašinu od 2000m3;

III Sistem za doziranje hlorne prašine u mlinove cementa - Silos hlorne prašine od 200 m3;cevni most za cevovode 2 x dn150 od silosa hlorne prašine do mlinova cementa u postojećem objektu.

Tehnička dokumentacija Idejno rešenje za potrebe ishodovanja Lokacijskih uslova je završena i predata Investitoru. Dokumentacija Idejnog projekta je predata na uvid Republičkoj revizionoj komisiji jula meseca 2022.godine. Izrada Projekta za građevinsku dozvolu je u toku.

B Novi filter tehnološke linije pripreme sirovinskog materijala

Lafarge BFC poseduje IPPC dozvolu (140-501-963/2018-05 izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine 25.07.2019.). Prema programu mera prilagođavanja rada postrojenja BAT zahtevima, Lafarge BFC je u obavezi da do 01.01.2024. izvrši modifikaciju ili zamenu elektrofiltera kako bi se emisije prašine na dimnjaku pripreme spustile ispod 20mg/Nm3.

Da bi se zadovoljili buduci sve strožiji ekološki zahtevi u pogledu emisija Lafarge BFC se opredelio da umesto modifikacije elektrofiltera starog 40 godina isti zameni vrecastim filterom najnovije generacije u skladu sa BAT zahtevima, a koji predstavlja višestruko efikasniji sistem otprašivanja u odnosu na postojeci. Izborom ovog rešenja ne samo da ce se višestruko smanjiti emisije prašine na dimnjaku pripreme, vec ce se izbeci povremena izbacivanja iz rada elektrofiltera usled visokog CO i opasnosti od eksplozije elektrofiltera, što je i napomenuto u poglavlju III Uslovi , tacka 10- Nestabilni (prelazni) nacin i rada IPPC dozvole.

Predmetni sistem za otprašivanje se sastoji iz dva podsistema:
- novi vrećasti filter, pripadajući procesni glavni ventilator, cevovodi čistih gasova i dimnjak
- cevovod povratnih toplih gasova sa pripadajućim “booster“ ventilatorom.

EP Industrija izrađuje projektno tehničku dokumentaciju kroz sve faze u skladu sa:
• Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon 9/2020 i 52/2021))
• Zakonu o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
• Drugim zakonima i podzakonskim aktima važećim u Republici Srbiji koji se odnose na predmetnu oblast.

Delatnost Lafarge BFC obuhvaćena je članom 133 Zakona o planiranju i izgradnji, zakonskom regulativom Republike Srbije kojim se određuje nadležnost institucija za ishodovanje Lokacijskih uslova i dobijanje Građevinske dozvole za objekte i postrojenja, za potrebe izvođenja radova kao i ostalih saglasnosti nadležnih državnih organa.

Idejno rešenje za Urbanistički projekat i za potrebe ishodovanja Lokacijskih uslova su završeni krajem 2021. Dokumentacija Idejnog projekta predata na uvid Republičkoj revizionoj komisiji, je prihvaćena i dobijen je zvanični izveštaj, tako da se izrada Projekta za građevinsku dozvolu privodi kraju.

Enegroprojekt Industrija a.d.

INFORMACIJE O PROJEKTIMA U TOKU


SUNAL D.O.O - Fabrika alkohola

EP Industrija je potpisala 08.04.2022.godine ugovor sa kompanijom SUNOKO d.o.o koja je domaći proizvođač i izvoznik šećera za projekat „Izgradnja postrojenja za proizvodnju ENA/PG/Fuel alkohola“ koje će se graditi u Kovačici.

Redovno se održavaju sastanci sa Investitorom. U toku je izrada tehnološkog projekta i paralelno se odvija angažovanje projektanata - inženjera svih struka, sa posebnim akcentom na usaglašavanju projektnog zadatka. Urađeno je arhitektonsko rešenje objekata 9&10 - Dekantacija i evaporacija, magacin, objekat CO2 i Laboratorija sa kantinom i kancelarijskim prostorom koji su dostavljeni Investitoru na razmatranje.

Atlantik Štark objedinjeno – završeni poslovi i posao u toku

Tokom 2021.godine EP Industrija je sklopila 3 Ugovora sa ATLANTIC GROUP D.O.O koja objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje iz oblasti prehrambene industrije i to za izradu tehničke dokumentacije Projekata izvedenog stanja PIO:

a) za ATLANTIK ŠTARK – LINIJA VAFL. koji je završen u celosti;
b) za ATLANTIK ŠTARK – LINIJA DEZERTI – radi se usaglašavanje tehničke dokumentacije, usled permanentnih izmena i dopuna projektnog zadatka od strane Investitora. Očekuju se podaci o tehnološkoj opremi i procesu pošto je Investitor nosilac znanja „know-how“.
c) za ATLANTIK ŠTARK - Ljubovija Ugovor br.2666-EI/21 završen u celosti.