Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI
Jun 2017.

IZGRADNJA ANEKSA ZGRADE CKL BEOGRAD SA NOVIM TORNJEM AKL BEOGRADEnegroprojekt Industrija a.d. Enegroprojekt Industrija a.d. Kao rezultat uspešne prošlogodišnje saradnje EP Industrija sa investitorom Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. sklopljen je novi ugovor za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Kontrolnog tornja i adaptaciju Centra kontrole letenja na aerodromu "Nikola Tesla", čija je realizacija u toku. Potreba za poboljšanjem uslova rada i tehnološkim unapređenjem svih sistema neophodnih za prihvat i vođenje aviona u cilju bezbednosti i sigurnosti saobraćaja inicirala je da Investitor uradi analizu mogućnosti za rekonstrukciju postojećeg tornja i utvrdi da je neophodna izgradnja novog tornja radi daljeg normalnog funkcionisanja aerodroma "Nikola Tesla".

U ovoj zoni se nalaze Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva, Objekat savezne uprave kontrole leta (SUKL), javna parkong garaža i nekoliko objekata koji će biti prenamenjeni. Po DUP- u je predmetna parcela bila namenjena za izgradnju hotelskog kompleksa, ali je na osnovu "Master plana a.d. Beograd 2025" izvršena preraspodela namena kojom se predviđa izgradnja kontrolnog tornja i ATC.

Za ovaj poslovni objekat sa specifičnom delatnošću složenost projektnog zadatka i operativno tehnički zahtevi uslovili su geometriju i volumen samih objekata. Novi toranj Aerodromske kontrole letenja i Aneks Centralne kontrole letenja čine jedinstvenu građevinsko oblikovnu kompoziciju i u nekim delovima tehnološki zaokruženu celinu. Neophodan uslov bio je da je potrebna visina oka kontrolora letenja koja omogućava preglednost platforme A od granice nadležnosti AKL Beograd, preko najvišeg dela terminalne zgrade , 70 m. Kupola tornja je prostor bez stubova zbog preglednosti i poseduje terasu sa mogućnošću obilaska. U samom tornju, po nivoima ispod kupole, smeštene su tehničke sale , kancelarije, prostorije za odmor osoblja i ostali neophodni prateći sadržaji. Imajući u vidu visinu tornja, predviđena su dva lifta, jedan koji pruža mogućnost transporta i servisiranje opreme, a drugi isključivo za prevoz osoblja. Bruto površina suterenske i nadzemnih etaža je 2.500 m2.

U prizemlju Aneksa Centra kontrole letenja koji se dograđuje smeštene su kancelarije, sale za sastanke i prostorije za pripremu i izdavanje hrane zaposlenima kapaciteta do 300 zaposlenih, na prvom spratu tehničke sale za testiranje DPS sistema, na drugom tehničke sale za Simulator (Pre-on the Job) i pseudopilote, sa pratećim učionicama i kancelarijama u skladu sa poslovnom politikom SMATSA d.o.o. Bruto površina suterenske i dve nadzemne etaže je 3.300,00 m2. Objekat ovakve specifične namene i složenosti zahteva i posebne sisteme fizičko tehničke zaštite: kartičnu kontrolu pristupa, video nadzor i sistem protivpožarne zaštite, po svim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.

Kako bi se ova dogradnja oblikovno i arhitektonski uklopila u postojeću sredinu primenjeni su istovetni materijali za obradu fasada i zastakljenih površina, kao i njihov ritam i raspored. Modernizacijom objekta i opreme ostvariće se kvalitetniji, bezbedniji i sigurniji rad i pružanje usluga u okviru osnovnih delatnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd, čemu će na svoj način dopirineti i EP Industrija i, uvereni smo, opravdati ukazano poverenje.

April 2017.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova adaptacije Hangara lake avijacije na Aerodromu "Nikola Tesla"Uprkos sve većoj konkurenciji i otežanim uslovima rada na domaćem tržištu, nastavlja se angažovanje EP Industrije na Aerodromu "Nikola Tesla". Pošto se u prethodnom periodu dokazala kao proveren i pouzdan partner, tokom aprila meseca EP Industrija je sa kompanijom PRINCE AVIATION d.o.o. dogovorila izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na adaptaciji i dogradnji postojećeg objekta Hangar lake avijacije na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Obzirom da kompanija PRINCE AVIATION d.o.o. postojeći objekat Hangar lake avijacije koristi u svojstvu zakupca od vlasnika AIR Serbia a.d. ugovor o izradi projektne dokumentacije za izvođenje radova na adaptaciji sačinjen je direktno sa PRINCE AVIATION, dok se izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na dogradnji ugovara sa kompanijom AIR Serbia a.d.

Rok za izradu Projekta za dobijanje građevinske dozvole odnosno Rešenja o izvođenju radova je 3 nedelje od uvođenja u posao, za izradu Projekta za izvođenje radova rok je do dana ishodovanja dozvola. Od prijave početka radova i dobijanja odobrenja teče rok od 45 dana za izvođenje radova. 

Mart 2017.

Assyl Aktаu Spa - Eskizni projekatEnegroprojekt Industrija a.d. Enegroprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Industrija je pre nekoliko godina otvorila svoje predstavništvo u Kazahstanu sa namerom da proširi poslovne aktivnosti na tom tržištu. Nakon uspešno završenog projekta Sporskog kompleksa "Centar boksa", intenzivni kontakti sa potencijalnim Investitorima iz tog područja rezultirali su novim poslom koji obuhvata izradu Eskiznog projekta za SPA centar u gradu Aktau. Varijantna rešenja i prilagođavanje promenama, iniciranih od strane Investitora u planiranoj finasijskoj konstruciji realizacije objekata, su proces koji je obeležio aktivnosti projektantskog tima na ovom projektu u prethodnih nekoliko meseci.

Kompleks Assyl Aktau Spa se nalazi južno od grada, na magistarlnom putu Aktau - zlatni pesak, na parceli 4,25 ha na obali Kaspijskog mora. Kapaciteti sadržaja su planirani za 310 posetilaca, od toga 160 pansionskih i 150 dnevnih gostiju. Smeštaj je predviđen u jedinicama hotela i kućama za odmor. U sastavu kompleksa je centralni objekat sa prijemom, sobama za goste, restoranom, salama za konferencije, unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, SPA centar sa kabinetima lekara, prostorima za fizikalnu terapiju, zonom fitnesa i svim neophodnim pratećim sadržajima kao što su adninistrativne prostorije i garderobe za posetioce i zaposlene. Ukupna bruto površina ovih sadržaja j e 8.000 m².

Na parceli su raspoređene i kuće za odmor sa ukupno 25 jedinica (ukupne bruto površine 2.000m²) , SNACK BAR, otvoreni bazeni za decu i odrasle, bazen sa termalnom vodom, otvoreni sportski tereni za tenis i fudbal, dečije igralište i objekti za kontrolu pristupa i tehničko energetske sadržaje. Za nesmetano funkcionisanje i kretanje posetilaca projektovane su pristupne saobraćajnice, parking mesta i pešačko - biciklističke staze. Ključna komunikacija za kuće za odmor je integrisana saobraćajnica kojom se kreću specijalna vozila (golf cart) i u slučaju ekstremnih situacija, dostavna i vatrogasna vozila. Rok za završetak tehničke dokumentacije je kraj juna meseca, a nakon letnjih meseci, već početkom jeseni očekuje se nastavak saradnje, potpisivanje novog ugovora za dalju razradu projektne i radne dokumentacije.