Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI
April 2019.

Lafarge BFC d.o.o – Hlorni bajpas


Naručilac Lafarge BFC d.o.o, koja je deo grupe LafargeHolcim, u skladu sa planiranjem svojih aktivnosti u narednom periodu, želi da u Beočinskoj fabrici cementa poveća supstituciju alternativnih goriva, da unapredi rad sistema za predgrevanje sirovinskog brašna i rotacione peći, kao i da smanji broj neplanskih zastoja izazvanih visokom koncentracijom hlora u sistemu.

Kako bi to ostvario, predviđa se uvođenje 3 nova tehnološka sistema:

I           Sistem Bajpasa hlora;
II          Sistem za doziranje prašine u mlinove cementa;
III         Sistem za doziranje na satelitski gorionik.

Potpisani ugovor obuhvata angažman Energoprojekt Industrija - projektantske firme sa odgovarajućim licencama:

A            za nostrifikaciju projekata - ino projektanta PSP Engineering a.s. iz Republike Češke, tj usklađivanje projektne dokumentacije sa zahtevanim obimom, formom i sadržajem, prema važećem Zakonu o planiranju i zgradnji, a radi pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole;

B            za izradu kompletne tehničke dokumentacije počev od Idejnog rešenja IR, izradu Idejnog projekta IDP, Projekta za građevinsku dozvolu PGD, Projekta za izvođenje PZI,predmera i grafičke dokumentacije za potrebe Tenderske dokumentacije i izvođenja radova, svih potrebnih elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara.

April 2019.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd
Izgradnja objekta i privodne infrastrukture radarske stanice Terminal Area Radar TAR Beograd


Enegroprojekt Industrija a.d.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd svojom poslovnom strategijom za naredni period planira da izgradi novu radarsku stanicu čime bi unapredila kvalitet svojih usluga. Na taj način postići će se poboljšanje u radarskoj pokrivenosti čitavog vazdušnog saobraćaja Republike Srbije. Analizom svih tehničkih, infrastrukturnih, imovinsko-pravnih, regulacionih i finansijskih faktora odabrana je optimalna lokacija za postavljanje, koja će posebno omogućiti efikasnije praćenje i kontrolu vazdušnog prostora grada Beograda pod nadzorom aerodromskih kontrola letenja Beograd i Batajnica.

Postavljanjem TAR (Terminal Area Radar) radara biće efikasnija iskorišćenost vazdušnog prostora. Definisanjem primarne komponente tokom kretanja vazduhoplova duž rulnih staza i olakšana detekcija letelica u poletanju i sletanju uticaće na smanjenje radnog opterećenja zaposlenih u Centru kontrole letenja (CKL) i Aerodromskoj kontroli letenja (AKL) Beograd.

Predviđeno je da objekat radarske stanice, pored prostorija za smeštaj neophodnih tehničko tehnoloških sadržaja kontejnerskog tipa, sadrži i toranj sa kupolom u kojoj će biti smešten obrtni mehanizam radarskog sistema sa radarskim antenama.

Za realizaciju ovog projekta, Investitor je angažovao EP Industriju kao proverenog i pouzdanog partnera tokom prethodne tri godine saradnje kroz široki dijapazon uspešno okončanih poslova.

April 2019.
NIS a.d. Direkcija za kapitalnu izgradnju - Blok istraživanje i proizvodnja
Izrada Uprošćenog rudarskog projekta (URP) za potrebe izgradnje rezervnog kotla u postrojenju za izdvajanje CO2 u Elemiru


Saradnja EP Industrije sa NIS a.d. Direkcijom za kapitalnu izgradnju za izradu Uprošćenog rudarskog projekta (URP) za potrebe izgradnje rezervnog kotla u postrojenju za izdvajanje CO2 u Elemiru.

U pogonu za pripremu nafte i gasa u Elemiru, u okviru postojećeg aminskog postrojenja predviđena je izgradnja zgrade nove kotlarnice dimenzija 16.00 x8,75m, sa ugradnjom rezervnog kotla koji se priključuje na postojeću kotlarnicu. Rezervni kotao je kapaciteta 14.3MV, količine proizvedene vodene pare 22 000kg/h pri pritisku od 13 bara.

13.02.2019. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Sektor za vanredne situacije je izdalo Rešenje kojim se daje saglasnost na izrađenu i predatu tehničku dokumentaciju.

April 2019.
FABRIKA ČVRSTIH I STERILNIH FARMACEUTSKIH FORMI, TEMA, GANA


Energoprojekt Industrija a.d. ugovorila je 2016. godine izradu Idejnog i projekata za izvođenje fabrike farmaceutskih proizvoda u Temi, Gana, kapaciteta 1.000.000.000 tableta (kapsula) / godišnje uz proširenje proizvodnje sa 1.000.000 l/god. sirupa i 5.000.000 l/god. infuzionih rastvora sa Investitorom "Ernest Chemist Limited", koja se trenutno smatra najvećom zapadnoafričkom farmaceutskom kompanijom. Potpisivanjem ugovora za pružanje konsultantskih usluga koje obuhvataju pored ostalog i odobravanje nabavke opreme, transport, isporuku, proveru, puštanje u rad, kvalifikaciju i obuku osoblja za HVAC sistem i njegove delove, polovinom avgusta 2018.g na lokaciju je otišla ekipa inženjera stručnjaka za mašinske i elektroinstalacije.