Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI

Izrada Tehničke dokumentacije i konsultantske usluge za novi Kontrolni toranj AKL Niš - „Aerodromi Srbije“ d.o.o


Nakon 2020.godine koju je obeležila pandemija COVID-a 19 i prateće otežavajuće okolnosti za poslovanje, 2021. godinu EP Industrija je otpočela vrlo intenziviranim aktivnostima akvizicije orijentisanim na široki spektar privrednih delatnosti u kojima se može ostvariti poslovna saradnja.
Pošto se EP Industrija već uspešno okušala na projektu AKL tornja na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Surčinu (u toku je izgradnja navedenog i sprovodi se projektantski nadzor), prošli smo sve faze prijave za učešće na tenderu kompanije „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš za centralizovanu javnu nabavku „Izrada Tehničke dokumentacije i konsultantske usluge za novi Kontrolni toranj AKL Niš“.

Potrebno je projektovati objekat koncipiran iz dva nezavisna dela, predviđena za potrebe dva korisnika:
1. SMATSA doo Beograd, odnosno njegove organizacione jedinice Aerodromska kontrola letenja (AKL) Niš
2. „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš,

po principu dve fizički razdvojene celine, koje će biti namenjene nezavisnim korisnicima,i to na način koji obezbeđuje odvojene ulaze, komunikacije i pristupe prostorijama koje će biti namenjene različitim korisnicima. Nezavisnost je potrebno obezbediti ne samo fizički u rasporedu prostorija po spratovima, već i u funkcionalnosti. Objekat je predviđen neposredno uz platforme i parking pozicije ispred rulne staze, u nižim delovima sa spratnošću P+2, odnosno u delu samog tornja P+5, koji sa predviđenim prostorijama i stepeništem i liftom predstavlja vertikalnu komunikaciju do same kupole. Planirana približna ukupna površina je oko 2.500m2.

Projektna dokumentacija obuhvatiće izradu potrebne tehničke dokumentacije za:

1. Pripremne radove;

2. Izgradnju objekta i pratećih tehničkih objekata (objekat trafostanice, čileri, ukopani rezervoar za dizel gorivo, prijavnicu sa mestom za pregled obezbeđivanja, ukopana cisterna sa vodom za protivpožarnu zaštitu u skladu sa propisima zaštite od požara i dodatnom zapreminom za tehničku vodu i septička jama (ukoliko je potrebna) u skladu sa urbanističkim i lokacijskim uslovima);
3. Izgradnju meteo kruga;
4. Spoljno uređenje parcele sa izgradnjom platoa za parkiranje;
5. Izgradnju prilazne saobraćajnice i internih saobraćajnica;
6. Izgradnju patrolnog puta i objekta službenog prolaza koji se nalazi na liniji razgraničenja obezbeđivano-restriktivne i javne zone aerodroma uključujući ogradu;
7. Izgradnju elektroenergetske (EE) i telekomunikacione infrastrukture.

U svim fazama izrade projekata EP Industrija će permanentno sarađivati sa predstavnicima Investitora - Komisijom za praćenje realizacije projekta, kako bi se obezbedilo nesmetano i na obostranu korist ispunjenje ugovorenih aktivnosti.

Rekonstrukcija i izgradnja interne saobraćajne infrastrukture u okviru aerodromskog kompleksa “Konstantin Veliki” u Nišu


Na Portalu Javnih nabavki 17.03.2021. objavljen je javni poziv za centralizovanu javnu nabavku „Ostala projektno tehnička dokumentacija za potrebe “Aerodorma Srbije”d.o.o.Niš, partija - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju interne saobraćajne infrastrukture u okviru aerodromskog kompleksa “Konstantin Veliki” u Nišu“ pod referentnim brojem 5/2021.

Ponuda EP Industrije je ocenjena kao prihvatljiva, jer je komisija Naručioca utvrdila da je privredni subjekt dostavio najpovoljniju ponudu, ispunio sve kriterijume i dostavio dokaze u skladu sa zahtevima i konkursnom dokumentacijom. i 14.05.2021. potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji.

Predmet projektne dokumentacije je rekonstrukcija i izgradnja interne saobraćajne infrastrukture na kompleksu aerodroma u zoni B - Putničko-tehnički kompleks (severo-istočni deo aerodromskog kompleksa), zoni V - Kompleks za kargo vazdušni saobraćaj i tehničke službe kao i pristupnom saobraćajnicom do zone A – kompleks Tornja.

Pregled površina interne saobraćajne infrastrukture koje su predmet projektne dokumentacije u zavisnosti od materijalizacije su sledeće:

1. Asfaltne saobraćajnice 28.000 m2
2. Parkinzi za putnička vozila 15.000 m2
3. Parking za teretna vozila 20.000 m2
4. Trotoari i platoi 13.000 m2
5. Zelenilo 33.000 m2

Tehnička dokumentacija obuhvatiće:
• Idejno rešenje;
• Idejni projekat;
• Projekat za građevinsku dozvolu;
• Projekat za izvođenje;
uključujući sve neophodne Elaborate, studije i drugu tehničku dokumentaciju u skladu sa vrstom namenom objekta i zakonskom regulativom.

HENKEL Srbija d.o.o. Dve nove fabrike sa pratećim sadržajima


Počekom marta uspešno je završeno pregovaranje EP Industrije sa višegodišnjim poslovnim partnerom na nekoliko prethodnih zajedničkih projekata HENKEL Srbija d.o.o.
Potpisivanjem Ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji zvanično je otpočela aktivnost na Izradi projektne dokumentacije za novoplanirane i rekonstrukciju postojećih objekata na lokaciji Fabrike HENKEL Srbija d.o.o, u Kruševcu.

Ovim ugovorom obuhvaćene su intervencije na postojećem skladištu gotovih proizvoda kako bi se prenamenilo u Fabriku za proizvodnju kuglica za osvežavanje i negu toaleta, izgradnju novog Skladišta ambalaže i sirovina i novu Fabriku za proizvodnju deterdženata za mašinsko pranje rublja.

Kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje i transport sirovina, gotovih proizvoda, zaposlenih i vozila, projektnom dokumentacijom rešiće se svi prilazi, saobraćajnice i platoi za pešake i vozila za sve novoplanirane tehnološke i građevinsko instalacione intervencije.

Oktobar 2020,.
HEINEKEN
Postrojenje za tretman otpadnih voda


Nakon višemesečnog procesa pregovaranja 2019. godine, EP Industrija kao odabrani izvođač poznat po pouzdanosti i iskustvu potpisala je sa kompanijom Heineken® kao svetskim premium brendom ugovor za Nabavku, isporuku materijala i izvođenje radova na izgradnji konstrukcija koje će nositi procesnu opremu za postrojenje tretmana otpadnih voda (WWTP) u kompleksu pivare u Zaječaru.

Na odlaganje ugovorenog roka za završetak radova uticalo je više faktora, a ponajviše negativnog uticaja imala je neočekivana pandemija virusa Covid 19. Tokom skoro dva meseca vanrednog stanja, na gradilištu je radila samo jedna firma podizvođač, sa minimalnom grupom ljudi, dok su ostali podizvođači otkazali i odložili svoje radove zbog nemogućnosti organizovanja smeštaja i adekvatnih uslova rada za svoje zaposlene.

Sve vreme se radi u posebnim uslovima, budući da je u Zaječaru bila na snazi vanredna situacija usled naglog julskog porasta broja zaraženih korona virusom. Od početka pandemije na snazi su sledeće mere preduzete radi suzbijanja širenja virusa korona: okupljanja u zatvorenom prostoru su zabranjena, sastanci na gradilištu sa stručnim nadzorom, investitorom i podizvođačima održavaju se na otvorenom prostoru, svim prisutnima na gradilištu svakodnevno se meri temperatura, u zatvorenom prostoru koriste se maske, mesta za pranje dezinfekciju ruku na gradilištu su obeležena, zabranjeno je rukovanje i poštuje se fizička distanca prilikom rada u meri u kojoj je to izvodljivo.

Napomena: Fotografija je iz perioda tokom izvođenja – jul i avgust 2020. god.

Enegroprojekt Industrija a.d.

Oktobar 2020.
Ernest Chemist Ghana Fabrika lekova – izvođenje radova


Energoprojekt Industrija a.d. je 2016. godine sa Investitorom „Ernest Chemist Limited“ ugovorila izradu tehničke dokumentacije za izvođenje fabrike farmaceutskih proizvoda u Temi, u Gani, kapaciteta 1.000.000.000 tableta (kapsula) godišnje, uz proširenje godišnje proizvodnje sa 1.000.000 litara sirupa i 5.000.000 litara infuzionih rastvora. Potpisan je ugovor za pružanje konsultantskih usluga, koje, pored ostalog, obuhvataju i odobravanje nabavke opreme, transport, isporuku, proveru, puštanje u rad i kvalifikaciju i obuku osoblja za GVK sistem. Polovinom avgusta 2018. godine na lokaciju je otišla ekipa inženjera, stručnjaka za mašinske, GVK i elektroinstalacije, a iz Beograda im se sve vreme pruža neophodna tehnička podrška.

Oktobar 2020.
Opšta bolnica u Kruševcu


Organizacija UNDP United Nations Development Programme sa Energoprojekt Industrijom a.d. potpisala je ugovor za Izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i izgradnju za potrebe Opšte bolnice u Kruševcu,

Izrada tehničke dokumentacije i prateće aktivnosti Energoprojekt Industrije vezane za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i izgradnju ovih zdravstvenih ustanova obuhvataju:

• Snimanje postojećeg stanja objekata i instalacija;
• Projekat parcelacije i preparcelacije;
• Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem;
• Idejne projekte i projekte za izvođenje prema članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji;
• Projekte za građevinsku dozvolu i projekte za izvođenje za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju;
• Konsultantske usluge u ishodovanju svih potrebnih dozvola i saglasnosti u skladu sa Lokacijskim uslovima i postupkom Centralne evidencije objedinjenih procedura – CEOP.

Opšta bolnica u Kruševcu - sastoji se od 18 objekata različite strukture, spratnosti i kvaliteta postojećeg stanja objekta i instalacija, ukupne površine oko 29.955 m2, dok ceo kompleks Opšte bolnice zauzima površinu od oko 76 039 m2. Rad na tehničkoj dokumentaciji odvija se u prilično otežanim uslovima izazvanim pandemijom virusa COVID 19 i izuzetno specifičnom namenom predmetnih objekata.

Oktobar 2020.
SINDIKAT – IZBOR NOVIH ČLANOVA


Izbori za osam članova Odbora sindikalne organizacije i tri člana Nadzornog odbora sindikalne organizacije Energoprojekt-Industrija a.d. održani su 07.07.2020. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 časova, u prostorijama Energoprojekt Industrije a.d. Novoizabrani članovi Odbora sindikalne organizacije Energoprojekt Industrija a.d. su: Stojilović Katarina (A biro), Došenović Dražen (G biro), Simonović Miloš (E biro), Radenković Anita (zajedničke službe), Stojilkov Andrea (inženjering i marketing), Mohora Željko (M biro), Janjušević Dragana (H biro), Bukač Milan (Grafika). Na osnovu rezultata glasanja, za članove Nadzornog odbora Sindikalne organizacije Energoprojekt Industrija a.d izabrani su: Savović Darko, Cvetković Jelena i Jaranović Željko.