Energoprojekt Industrija a.d.
ARHIVA VESTI
Januar 2017.

"AD Aerodrom Nikola Tesla" - PROSTOR ZA REGISTRACIJU PUTNIKAIzvođenje radova na adaptaciji


Krajem decembra 2016. godine Energoprojekt Industrija ugovorila je još jedan posao sa Investitorom "AD Aerodrom Nikola Tesla" Beograd. Predmet Ugovora je izvođenje radova na adaptaciji prostora za registraciju putnika i izrada Projekata izvedenog objekta za potrebe dobijanja upotrebne dozvole.

Adaptacija se vrši na prostoru koji čine tri celine: Hol za registraciju putnika u veznom delu, hol terminala T1 kao i hol terminala T1 sa čekaonicom. Ukupna površina na kojoj se radovi izvode je oko 1.100 m². Ugovorom su obuhvaćeni: građevinski, građevinsko – zanatski i enterijerski radovi, kao i radovi na mašinskim, hidrotehničkim, elektronergetskim, telekomunikacionim instalacijama i Centralnom sistemu nadzora i upravljanja.

Zbog specifične namene objekta i funkcionalnog režima radnog vremena, radovi na adaptaciji se odvijaju u veoma složenim uslovima. Neophodan uslov u organizaciji izvođenja radova je bio obezbediti nesmetano kretanje putnika i funkcionisanje Terminala 1, kako u redovnom radnom vremenu, tako i u noćnoj smeni i neradnim danima. Zahvaljujući dobroj organizaciji, i pored otežanih uslova, radovi se odvijaju shodno ugovornoj dinamici.

Paralelno sa izvođenjem radova radi se na pripremi tehničke dokumentacije - Projekata izvedenog objekta.

Decembar 2016.

POSTROJENJE ZA DUBOKU PRERADU NAFTEPostrojenje za odloženo koksovanje NIS


Posle dugotrajnih pregovora koji su trajali skoro čitavu 2016. godinu i obuhvatali pretkvalifikaciju i više ponuda za različite pakete radova, Energoprojekt Industrija je krajem novembra 2016. godine ugovorila sa američkom kompanijom CB&I (centrala za Evropu, Brno, Češka) Usluge projektovanja, nostrifikacije projekata i ishodovanja dozvola kod nadležnih organa za izgradnju Postrojenja za duboku preradu nafte – postrojenje za odloženo koksovanje u okviru Rafinerije nafte Pančevo. Krajnji investitor je Naftna Industrija Srbije. Izgradnja novog postrojenja za duboku preradu nafte, postrojenja za odloženo koksovanje sa neophodnimm pratećim postrojenjima i infrastrukturom na određenoj mikrolokaciji je jedan od značajnijih projekata NIS-a u okviru II faze modernizacije prerađivačkog kompleksa u NIS Rafineriji nafte Pančevo.

Postrojenje za odloženo koksovanje (S-5300, DCU) uz primenu tehnologije termičkog krekinga teške naftne ostake prevodi u lake gasovite i tečne produkte i čvsti koks ("zeleni" koks). Napojna šarža teških ostataka se zagreva u namenski projektovanoj peći do visoke temperature u kratkom vremenskom zadržavanju. Reakcije termičkog krekinga počinju u cevnim spiralama peći i završavaju se u reaktorskim posudama (sudovi sa dužim vremenskim zadržavanjem).

Reakcije termičkog krekinga se u peći pažljivo kontrolišu, da bi se minimiziralo formiranje koksa u spiralama peći. Čvrst proizvod ("zeleni" koks) se zadržava u reaktorskim posudama. Gasoviti efluenti iz rektorskih posuda se kvenčuju da bi se sprečile dalje reakcije krekinga i stvarnje raznih destilata i lakih krajnjih produkata.

Koks posle vodenog sečenja (pumpa 220 barg) u reaktorskim posudama i odvodnjavanja unutar koksne jame, se pomoću mostne dizalice šalje u napojnu sipku iznad drobilice. Koks iz sipke pada gravitaciono u drobilicu, gde se veći komadi drobe na potrebnu granulaciju.

Koks odgovarajuće veličine se prenosi transportnom trakom prema Sistemu transporta koksa (S-5600, CHS). Koks se prenosi zatvorenim transporterima prema zatvorenim čeličnim silosima.

Pored ova dva nova glavna postrojenja predviđeni su i sledeća nova/rekonstruisana prateća postrojenja/objekti za potrebe DCU:
- Proširenje rashladnog sistema (S-9150); Sistem za snabdevanje električnom energijom (S-25200A, Nova trafo stanica) – (Ovaj objekat se obrađuje u odgovarajućem strukovnom Idejnom projektu)
- Objekti mrđupogonskog povezivanja (S-23000A)
- Skladišni rezervoari (S-2350)
- Pumpne stanice (S-2360)
- Postrojenje za stripovanje otpadne kisele vode IV (S-5900), u sklopu koga je i Paketna jedinica za uklanjanje Fenola-Cijanida (A-5901)
- Postrojenje za regeneraciju amina III (S5950)

Energoprojekt Industriji poverena je nostrifikacija svih projekata, koje izrađuje CB&I kao nosilac tehnologije, izrada svih statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije u okviru postrojenja, izrada svih projekata pomoćnih objekata u okviru postrojenja, provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom u okviru postrojenja i pomoć prilikom ishodovanja dozvola nadležnih institucija. Ugovor obuhvata Projekte za građevinsku dozvolu, Projekte za izvođenje i Projekte izvedenog stanja, a planirano trajanje ugovora je do kraja 2018. godine.

Maj 2016. – Avgust 2016.

FABRIKA ČVRSTIH FORMI, TEMA, GANAEnegroprojekt Industrija a.d. Enegroprojekt Industrija a.d. U maju 2016. godine Energoprojekt Industrija a.d. ugovorila je izradu Idejnih projekata fabrike farmaceutskih proizvoda u Temi, Gana, neto površine cca 11.000 m2, kapaciteta 1.000.000.000 tableta / godišnje sa novim Investitorm Ernest Chemists Gana preko EP Gana.

Na poziv EP Gana i Investitora, Energoprojekt Industrija je uradila analizu postojećeg indijskog projekta sa kojim Investitor nije bio zadovoljan, sagledala mogućnost uštede uz korišćenje boljih tehnoloških rešenja, usklađivanja sa GMP smerinicama. Na osnovu urađene analize Energoprojekt Industrija je u konkurenciji sa Indijskim i španskim kompanijama uspela da ugovori izradu Idejnih projekata.

Tokom izrade idejnih projekata urađene su značajne uštede u materijalu i prostoru čime se otvorila mogućnost uvođenja nove proizvodnje u postojeći objekat (sterilne forme, infuzioni rastvori. Idejni projekat je urađen u izuzetno kratkom roku i uspešno prezentovan i odbranjen u junu mesecu, što je omogućilo proširenje posla) i izradu glavnih projekata. Izrada glavnih projekata otpočela je krajem avgusta meseca 2016.

Jun 2016.

UMKAEnegroprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Industrija je ugovorila saradnju sa novim klijentom - UMKA d.o.o. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za postojeće kotlovsko – energetsko postrojenje koje se seli na lokaciju Fabrike Kartona Umka. Postrojenje je predviđeno za proizvodnju struje i pare instalisanog kapaciteta 40/50 t/h, pritiska 36 bara, snage 40 MW, a kao energent koristiće ugalj.

Izvršeno je snimanje postojećeg stanja postrojenja, objekata i instalacija kao i analiza postojeće tehničke dokumentacije na osnovu kojih je stručni tim Energoprojekt Industrije dao preporuku Investitoru o mogućnosti njihovog korišćenja.

Na osnovu preporuka Investitor će dalje angažovati akreditovane firme za utvrđivanje funkcionalne ispravnosti elemenata koje će se seliti. U toku je realizacija prve faze koja obuhvata izradu idejnog rešenje i idejnog projekta sa specifikacijom radova. Rok za završetak ovog dela je kraj avgusta 2016. godine.

Jun 2016.

HEMATOLOGIJA KAZAHSTANEnegroprojekt Industrija a.d. Juna 2016. godine EP Industrija je započela saradnju sa Upravom za zaštitu zdravlja istočno-kazahstanske oblasti grada Ustkamenogorsk. U okviru državnog programa za razvoj zdravstvene zaštite za 2016.-2020. godinu DENSAULIK ugovorena je izrada projekta za Centar hematologije istočno-kazahstanske oblasti. Naime, ugovorom je EP Industrija je dobio posao izrade Studije izvodljivosti i eskiznog projekta za zgradu centra hematologije u gradu Ustkamenogorsk.

Centar se sastoji od glavnog objekta (stacionar sa poliklinikom) i pansionata. Glavni objekat je planirana za lečenje dece i odraslih kapaciteta 70 kreveta na 4 etaže (P+3) ukupne površine od 23.875 m2. U okviru bolnice je pored stacionara sa 70 krevata predviđeno i odeljenje za transplantaciju koštane srži sa 10 kreveta, operacioni blok sa tri operacione sale, sala za reanimaciju sa 8 kreveta, dva prijemna odeljenja i poliklinički blok, rendgensko-dijagnostički blok, odeljenje dijagnostike i endoskopije, administrativni blok sa salom za konferenciju kapaciteta 150 mesta, itd. Pomoćni obejkat, tj. pansionat je kapaciteta 24 mesta za smeštaj pacijenata koji čekaju na terapije i intervencije ukupne površine 1.908 m2.

Planirani završetak radova je sredina septembra 2016.god.

Maj 2016.

SMATSAEnegroprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Industrija je tokom maja 2016. god. sa Kontrolom Letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd, započela saradnju na projektu Izrade tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije elektroenergetske infrastrukure za napajanje električnom energijom METEO i ZRNS uređaja.

Projektna dokumentacija će obuhvatati: katastarsko-geodetske planove, geomehanički elaborat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za izvođenje i tendersku dokumentaciju.

U pitanju je rekonstrukcija 1 izvorišne trafo stanice 0,4 /3 kV 1000 kVA i 7 lokalnih trafo stanica 3/0,4 kV 20 kVA i kablovska trasa u dužini od 12 km.


April 2016.

HEINEKENEnegroprojekt Industrija a.d. Tokom aprila 2016. godine Energoprojekt Industrija je zaključila ugovor sa kompanijom Heineken d.o.o. iz Zaječara po sistemu "ključ u ruke" za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji zgrade novih fermentora kapaciteta 6x4000 hl u okviru kompleksa pivare Heineken u Zaječaru.

Projektna dokumentacija je urađena u roku i Investitor je dobio Rešenje o građevisnkoj dozvoli a započeti radovi teku u skladu sa predviđenom dinamikom uz poštovanje međurokova sinhronizovanih sa terminima za isporuku i montažu opreme koji obezbeđuje Investitor.

Planirani rok završetka radova je prva polovina meseca avgusta. .


2015. / 2016.

CENTAR BOKSA KAZAHSTANEnegroprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Industrija a.d. je u preriodu 2015 / 2016 za potrebe Društvena unija ''Federacija boksa Mangistauske oblasti'' Aktau, Kazahstan, uradila kompletnu radnu dokumentaciju za univerzalni sportski kompleks "Centar Boksa" u Kazahstanu u čijem sastavu se između ostalog nalaze: multifunkcionalna sala sa tribinama (1.500 mesta), bazen i sale za vežbanje ukupne površine 16.785 m2 (P+2), hotel ukupne površine 4.345 m2, sportski tereni na otvorenom (tereni za mini fudbal, teniski teren, teren za košarku i odbojku, atletska staza), kao i tehnički blok - trafo stanica i kotlarnica, mreža unutrašnjih saobraćajnica, pešačkih staza, zelenih površina, parkinga sa 295 parking mesta za automobile i 4 za autobuse.

Obzirom na značaj objekta, saglasnost na tehničku dokumentaciju treba da daju nadležni državni organi najvišeg reda. Kompletirana je sva dokumentacija i predata Investitoru.

2015. / 2016

ZORKA PHARMA HEMIJA D.O.O. ŠABACEnegroprojekt Industrija a.d. Avgusta 2015. godine EP Industrija je sklopila ugovor sa kompanijom ZORKA PHARMA HEMIJA D.O.O. iz Šapca za realizaciju projekta rekonstrukcije i dogradnje Pogona za proizvodnju medicinskih sredstava i hemikalija sa pripadajućim otvorenim skladištem organskog rastvarača u okviru ZORKA PHARMA HEMIJA D.O.O.. u Šapcu.

Izvođenje radova je započeto avgusta 2015. godine rekonstrukcijom krova proizvodnog pogona i upravne zgrade ukupne površine oko 1300 m2 i nastavljeno je sa rekonstrukcijom prostorija pogona organskih rastvarača, medicinskih sredstava, skladišta, itd.

Na zahteva Investitora a na osnovu novog idejnog rešenja i Smernica dobre proizvođačke prakse za proizvodnju lekova (cGMP), Energoprojekt Industrija je izvršila preprojektovanje postojeće projektne dokumentacije (PGD i PZI). Na osnovu preprojektovane dokumentacije Investitor je dobio izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli i po istoj se radovi izvode.

Radovi su tako organizovani da ne ometaju redovnu proizvodnju Investitora, teku u skladu sa planiranom dinamikom a završetak se očekuje krajem avgusta 2016.godine.