Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI

Decembar 2019.
Heineken Srbija d.o.o Zaječar


Enegroprojekt Industrija a.d.
Već godinama EP Industrija sarađuje sa eminentnom firmom Heineken Srbija d.o.o Zaječar i to u pružanju usluga projektovanja, konsaltinga, inženjeringa i izvođenja radova. Najbolji pokazatelj uspešne poslovne saradnje je zadovoljstvo Investitora koje se održava kroz permanentno angažovanje, tj ukazivanje poverenja pouzdanom partneru, ovog puta u delatnosti izvođenja.

Krajem septembra 2019.godine EP Industrija je potpisala ugovor za Nabavku, isporuku materijala i izvođenje radova na izgradnji konstrukcija koje će nositi procesnu opremu za postrojenje tretmana otpadnih voda (WWTP). U obim radova uključeni su i betonski otvoreni i zatvoreni rezervoari, pumpno postrojenje, tehničke prostorije, server soba i laboratorija kroz građevinsko zanatske, hidrotehničke, elektroenergetske, telekomunikacione, signalne, mašinske i radove na internim saobraćajnicama. Radovi su otpočeli i angažovan je biro za inženjering na čelu sa rukovodiocem Vesnom Vuković, dipl.inž.građevinarstva.

Decembar 2019.
NIS Rafinerija nafte Pančevo
Postrojenje za odloženo koksovanje (projekat u finalnoj fazi)


Naftna industrija Srbije kao jedna od vodećih i najznačajnijih privrednih subjekata u našoj zemlji, 2016.godine se upustila u II fazu modernizacije prerađivačkog kompleksa u Rafineriji nafte Pančevo. Izgradnja novog postrojenja za duboku preradu nafte, postrojenja za odloženo koksovanje sa neophodnim pratećim postrojenjima i infrastrukturom je jedan od značajnijih projekata kojim se osavremenjuje postojeći tehnološki kompleks. Nosilac posla je američka kompanija CB&I (centrala za Evropu, Brno, Češka) sa kojom je Energoprojekt Industrija krajem novembra 2016. godine ugovorila usluge projektovanja, nostrifikacije projekata i ishodovanja dozvola kod nadležnih organa. Duboka prerada nafte (DCU), podrazumeva proces unapređenja i konvertovanja teških ostataka iz procesa rafinacije nafte, u lakše, tečne i gasovite frakcije, pri čemu kao ostatak nastaje koncentrovani, čvrsti (solidifikovani) ugljenik – „petrol koks“, koji se koristi kao energent (zamena za koks ili sirovina u industriji). Postrojenje za odloženo koksovanje je osnovno postrojenje za duboku preradu nafte sa kapacitetom postrojenja obrada 2000 t sirovine/dan, koja se prerađuje u Rafineriji nafte Pančevo i iz koje se dobija od 474 do 606 t/dan petrol koksa. Drugo po značaju je postrojenje Sistema za transport i manipulaciju petrol koksa (Coke handling system).

Pored ova dva nova glavna postrojenja predviđena su i nova/rekonstruisana prateća postrojenja odnosno objekti za potrebe DCU kao što su neophodno proširenje rashladnog sistema, nova trafostanica, skladišni rezervoari, pumpne stanice, postrojenje za stripovanje otpadne kisele vode, postrojenje za regeneraciju amina III i objekti međupogonskog povezivanja - infrastruktura i interkonekcije za snabdevanje potrebnim sirovinama i energentima, uključujući koridore za transport proizvoda do skladišnih jedinica i utovarnih mesta u kompleksu (kamionskog i železničkog).

Energoprojekt Industriji poverena je nostrifikacija svih projekata, koje izrađuje CB&I kao nosilac tehnologije, izrada svih statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije u okviru postrojenja, izrada svih projekata pomoćnih objekata u okviru postrojenja, provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom u okviru postrojenja i pomoć prilikom ishodovanja dozvola nadležnih institucija. Ugovorom je obuhvaćena tehnička dokumentacija Projekata za građevinsku dozvolu, Projekata za izvođenje i Projekata izvedenog objekta. Ugovor je sklopljen u decembru 2016, nakon je otpočela nostrifikacija dokumentacije i preprema projekta za građevinsku dozvolu. Lokacijski uslovi su dobijeni u februaru 2017. godine, a finalna verzija Projekata za građevinsku dozvolu sa izveštajem tehničke kontrole krajem maja 2017. što je rezultiralo dobijanjem građevinske dozvola za celokupno postrojenje 10.07.2017. godine.

Projekti za izvođenje su sukcesivno razrađivani i predavani Investitoru na osnovu kojih se otpočelo sa izvođenjem radova na izgradnji i montaži nove opreme i postrojenja, kao i rekonstrukciji.... Kompletna PZI dokumentacija za dobijanje saglasnosti MUP-a prvi put je predata Investitoru u novembru 2018. godine, nakon čega ja dokumentacija u dva navrata predavana MUP na nezvanični pregled, i vršena njena dopuna i korekcija. Do danas je završen i objedinjen projekat za izvođenje PZI koji se sastoji iz 119 svezaka, od čega je 24 sveske betonskih konstrukcija, 28 sveske čeličnih konstrukcija, 21 sveska mašinskih instalacija, a ostalo su sveske arhitekture (3), saobraćajnih konstrukcija (3), hidrotehničkih instalacija (5), elektroenergetskih instalacija (12), instrumentacije (9),tehnologije (6), pripremnih radova (2), telekomunikacionih instalacija, instalacija signalizacije (detekcija gasa i požara), Glavnog projekta zaštite od požara, Elaborat analize zona opasnosti i Projekta osmatranja ponašanja tla i objekata. Projektna dokumentacija je predata na CEOP i očekuje se dobijanje saglasnosti MUP-a na kompletnu dokumentaciju

Radovi na izvođenju su u završnoj fazi i sve vreme projektanti EP Industrije sukcesivno prate zahteve gradilišta i po potrebi rade korekcije dokumentacije, što istovremeno i sinhronizovano utiče na izradu Projekata izvedenog objekta. Planirani rok za završetak radova na kompletnom postrojenju je prvi trimestar 2020.godine i shodno tome projektanti svih struka su intenzivirali rad na preostaloj nedostajućoj tehničkoj dokumentaciji kako bi u potpunosti ispratili dinamiku finalizacije PZI i ispunili ugovornu obavezu. Da je u pitanju po obimu jedan od zahtevnijih poslova koji su trenutno aktuelni ne samo u Industriji, već u čitavom sistemu Energoprojekta, pokazuje i činjenica da je ukupan broj dokumenata u registru za Projekat izvedenog objekta PZI 14765, od čega je 7500 izometrijskih crteža cevovoda različitih fluida.

Kompleksan projekat koji iziskuje vanserijsko tehničko-tehnološko znanje i razumevanje specifičnosti omogućili su usavršavanje stručnih znanja i sticanje novih referenci EP Industriji za projekte ovakve i slične orijentacije, ne ograničavajući se samo na tržište u Srbiji i regionu već i šire.

Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.

Decembar 2019.
VINCI CONSTRUCTIONS
Rekonstrukcija i izgradnja terminalne zgrade na ANT i izgradnja pratećih objekata i infrastrukture - projekat u toku


Kroz više ugovora koje je potpisala EP Industrija nastavlja saradnju sa Vinci Constructions na izradi tehničke dokumentacije Rekonstrukcije i izgradnje objekata Terminala i svih neophodnih tehničkih pratećih sadržaja na aerodromu za civilni saobraćaj u Beogradu. U periodu do 2025.g planiraju se intervencije na približno ukupne površine P= 92.000 m² u dve faze i to: • za period do 2020.g (I faza) • period do 2025.g (II faza). Do sada je urađena Tehnička dokumentacija Idejnog projekta sa pozitivnim mišljenjem Revizione komisije Ministarstva (dobijeno 24.7.2019.) i Projekat za građevinsku dozvolu za Teminalnu zgradu (faza I) sa pozitivnim izveštajem završene tehničke kontrole. Očekuje se dobijanje građevinske dozvole. Za prateće objekte (tretman čvrstog otpada kopnena strana, nova kotlarnica itd.) završeni su Idejni projekti i u toku je izrada Projekata za građevinsku dozvolu. Svojevrsna teškoća se odnosi na projekte konstrukcije zbog neusklađenosti projektne dokumentacije na osnovu koje je dobijena građevinska dozvola i projekata izvedenog stanja postojeće terminalne zgrade (nedovoljan broj šipova i otežane okolnosti za novo rešenje temeljenja-specifičnost koja je uslovila intenzivan angažman G inženjera). U toku je izrada Projekta za izvođenje PZI dokumentacije za Terminalnu zgradu za prvu fazu , a istovremeno je otpočelo angažovanje projektanata i na Idejnom rešenju IDR za drugu fazu Terminalne zgrade koji će biti podeljen u dve podfaze (I podfaza – produženje fingera C i II podfaza – Terminal T3). EP Industrija nastavlja sa diverzifikacijom profesionalnog angažovanja van sfere industrijskih objekata tj projektovanje javnih objekata namenjenih jednovremenom korišćenju velikog broja korisnika, vodeći računa o spoju funkcije i formi u enterijeru, celovitom posmatranju prostora i mogućnosti vizuelne komunikacije. Osposobljavanje i sticanje iskustva na ovom projektu mladim inženjerima omogućava da ne budu usko strukovno nastrojeni, čime se povećava i elastičnost i prilagodljivost različitim izazovima projektovanja u svim sferama inženjerstva, uz neminovan rad pod pritiskom, poštovanja kratkih rokova i odgovorno održavanje kvaliteta. Dosledno poslovnoj kulturi, ovo iskustvo će afirmativno uticati na dugoročne planove, aktivnosti i konkurentnost poslovnih kapaciteta EP Industrije.

Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Decembar 2019.

Železara Smederevo – HBIS Group Iron & Steel, projekat u toku


U avgustu 2017. Energoprojekt Industrija a.d. je potpisala prvi ugovor sa kineskim Investitorima, kao novim vlasnicima Železare Smederevo d.o.o. i to izradu "Projekta tehničke obnove fabrike HBIS GROUP Serbia Iron&Steel d.o.o. Beograd - ogranak Smederevo".

HBIS GROUP inače predstavlja drugu po veličini kompaniju u svetu u proizvodnji čelika merenu po jedinici sirovog čelika. Projekat tehničke obnove fabrike HBIS GROUP Serbia Iron&Steel obuhvata rekonstrukcije tri celine i odnosi se na sledeće projekte: projekat za visokopećni gas, projekat anglomašine i projekat koračne peći sa pripadajućim cevovodima visokopećnog gasa.

Glavni projektant i nosilac znanja “know – how” je kineska kompanija - Tangshan Iron&Steel International Engineering Technology Corporation (TSIC). Posao Energoprojekt Industrije obuhvata nostrifikaciju svih projekata, koje izrađuje kineska kompanija TSIC kao nosilac tehnologije; izradu svih statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije kao i za fundiranje, ishodovanje dozvola kod nadležnih organa za izgradnju novih objekata, konsalting usluge, kao i usluge pružanja stručnog nadzora. Ugovor obuhvata Projekat idejnog rešenja, Idejni projekat, Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje i Projekat izvedenog stanja. Do sada je završena faza izrade Idejnih projekata koji su predati Revizionoj komisiji na pregled i upućen Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Istovremeno, u toku je izrada Projekta za građevinsku dozvolu za koračnu peć uz maksimalni angažman projektanata, kako bi se prevazišao problem manjkavosti ulaznih podataka. Sa HBIS-om i TSIC-om je dogovoreno da se Projekat za izvođenje (PZI dokumentacija) dostavlja fazno i da se permanentno prati predviđena dinamika izgradnje kroz stručni nadzor. .


s