Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI

Mart 2020.
Železara Smederevo
HBIS Group Iron & Steel, projekat u toku


Projekat tehničke obnove fabrike HBIS GROUP Serbia Iron&Steel u Smederevu je jedan od važnijih tekućih poslova u EP Industriji i shodno tome, zahteva permanentno i kompleksno angažovanje značajnog broja inženjera i tehničara svih strukovnih profila u oblasti projektovanja, nostrifikacije tehničke dokumentacije i izvođenja.

Postupak tehničke kontrole za Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za koračnu peć je okončan i 25.01.2020. dokumentacija je postavljena na CEOP radi ishodovanja građevinske dozvole.

Studija o proceni uticaja na zaštitu životne sredine vezana za koračnu peć je predata Ministarstvu kao i lokalnoj samoupravi u Smederevu na javni uvid 27.12.2019 i 22.01.2020. održana je javna rasprava u Smederevu.

U toku je izrada Projekta za izvođenje (PZI dokumentacija) za novo postrojenje za sinterovanje koja će se, u dogovoru sa Investitorom, dostavljati fazno i pratiti potrebe gradilišta na sedmičnim sastancima sa svim učesnicima na projektu.

Mart 2020.
EnergoPET

2019.godine EP Industrija je potpisala dva ugovora o pružanju usluga izrade projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola i saglasnosti za predviđene radove, o čemu je bilo reči u našem broju časopisa od juna meseca. U međuvremenu, za ugovor „Adaptacija proizvodnih i poslovnih prostorija“ izrađena je tehnička dokumentacija i postavljena na CEOP (Centralna evidencija objedinjene procedure) kako bi se dobilo odobrenje za izvođenje radova i započeta je izrada Projekta za izvođenje ( PZI). Za ugovor „Proširenje proizvodnih kapaciteta u postojećoj proizvodnji i skladištu“ korigovani Idejni projekat IDR je 21.11.2019. postavljen na CEOP. Svi nadležni imaoci javnih ovlašćenja su izdali svoje uslove, te se očekuje dobijanje finalnih Lokacijskih uslova i nastavak aktivnosti po ugovornim obavezama.

Mart 2020.
United Nations Development Programme UNDP u Srbiji
Modernizacija zdravstvenih ustanova Opšte bolnice u Kruševcu i „Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr Vukan Čupić“ u Beogradu - projekat u toku


Tendencija unapredjenja sistema pružanja medicinske nege kroz stvaranje modernih efikasnih medicinskih kompleksa sa povećanim kapacitetom zahteva ozbiljan profesionalni i sveobuhvatni angažman svih učesnika u procesu, počev od Naručioca i korisnika, preko projektanta do izvođača radova - optimizacijom i balansiranjem funkcionalnih i finansijskih zahteva i raspoloživih resursa.

Projektnim zadatkom obuhvaćena je rekonstrukcija gradjevinskih elemenata fasada, krovova, zamena vrata i prozora sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti, zamena liftovskih postrojenja. kao i osavremenjavanje svih instalacija. Pristupni putevi, parkinzi, ozelenjavanje i pešačke zone biće predmet posebnih projekata.

Za Opštu bolnicu u Kruševcu završena je prva faza izrade tehničke dokumentacije, tj kompletna dokumentacija Projekti postojećeg stanja je predata Investitoru u štampanom i elektronskom obliku, ova usluga je fakturisana i naplaćena. Ekipa projektanata na čelu sa Valentinom Vučković Kiš nastavlja rad na sledećoj fazi - priprema tehnologije i IDR za urbanistički projekat, tehničkoj dokumentaciji IDR i IDP, bez obzira na otežane uslove, jer pojedini postojeći objekti ne poseduju građevinsku/upotrebnu dozvolu ili se naknadno ispostavilo da su pod zaštitom Republičkog Zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa. Na dinamiku izrade i dobijanje saglasnosti na Idejne projekte IDP neminovno će uticati i ispunjenje konzervatorskih uslova koje tek treba da definiše nadležna ustanova.

Za potrebe modernizacije „Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr Vukan Čupić“ u Beogradu, po dinamici koja je propisana ugovorom, Investitoru je u decembru 2019. dostavljena kompletna dokumentacija u elektronskom obliku vezano za prvu fazu predmetnog ugovora (postojeće stanje). Prioritetno i ubrzano se radi na izradi Elaborata energetske efikasnosti sa pratećom dokumentacijom za stacionar gde su smešteni ležeći pacijenti, dok tim projektanata svih struka predvođen Rajkom Sevićem priprema rešenje tehnologije i IDR za urbanistički projekat.

Mart 2020.
Aktiviranje ugovora Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd
Izgradnja aneksa CKL i kontrolnog tornja na aerodromu “Nikola Tesla” – projektantski nadzor


Ugovor za uslugu projektantskog nadzora za radove na izgradnji Aneksa zgrade CKL sa tornjem AKL Beograd je obostrano potpisan prethodne 2019.godine, ali je tek 08.01.2020. Investitor uveo odgovornog izvođača u posao, pa se shodno tome planira praćenje dinamike radova i angažovanje od strane imenovanih projektanata Energoprojekt Industrije.

Mart 2020.
USPEŠNO SPROVEDENA EKSTERNA PROVERA IMS-a


U Energoprojekt Industriji a.d. Beograd 04.10.2019.godine uspešno je realizovana druga nadzorna provera integrisanog sistema menadžmenta (IMS). Petočlani tim proveravača sertifikacionog tela JUQS izvršio je proveru četiri sistema: sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda SRPS OSO 14001:2015, sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008 i sistema menadžmenta energijom prema zahtevima standarda SRPS ISO 50001:2012. Naglašavamo da je obim sertifikacije proširen, shodno izmenama u poslovnom sistemu naše organizacije, na osnovu kojih je Služba za grafiku priključena Energoprojekt Industriji.

s