Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI

Jun 2022,.
SUNAL D.O.O - FABRIKA ALKOHOLA – potpisan ugovor


Kompanija SUNOKO doo Novi Sad sa svoje tri fabrike šećera u Vrbasu, Pećincima i Kovačici je najveći domaći proizvođač i izvoznik šećera. Snabdeva šećerom veliki deo domaće i inostrane prehrambene i konditorske industrije, veliki broj veletrgovina i domaćinstava. Kao odgovoran subjekt na domaćem tržištu proizvodnje šećera, neprestano teži da obezbedi stabilno i održivo snabdevanje povezanih industrija i najširih potrošača osnovnom namirnicom, šećerom.

U skladu sa svojom planiranom razvojnom politikom i unapređenjem poslovnih aktivnosti osnovana je kompanija Sunal d.o.o. Novi Sad Fabrika za proizvodnju alkohola čija je osnovna delatnost destilacija, prečišćavanje i mešanje pića. Zahtev za ponudu i pregovori između kompanije SUNOKO d.o.o i Energoprojekt Industrija u više iteracija za pružanje usluga za izradu projektne dokumentacije za pribavljanje neophodnih dozvola i saglasnosti od strane nadležnog ministarstva za Projekat „Izgradnja Postrojenja za proizvodnju ENA/PG/Fuel alkohola“ koje će se graditi u Kovačici na parceli 8690/1, otpočeli su krajem 2021.godine i uspešno rezultovali potpisivanjem Ugovora br.2680-EI/22 / 17/2022 sa datumom 08.04.2022.

Planirano postrojenje je kapaciteta 100.000 l/dan ekstra neutralnog alkohola / farmaceutskog alkohola / alkohol za gorivo, koje kao ulaznu sirovinu koristi kukuruz. Nosilac „Know – how“ za procesno postrojenje je indijska firma Praj koja obezbeđuje bazni projekat. Za ostale tehnološke procese, prisutne u predmetnom projektu, Investitor obezbeđuje bazne projekte drugih specijalizovanih firmi.

Objekti obuhvaćeni ovim ugovorom su sledeći: stanica za mlevenje kukuruza, stanica likvifikacije i fermentacije, stanica destilacije i dehidratacije, otparna stanica, stanica dekantacije, sušara DDGS, stanica peletiranja DDGS, postrojenje za preradu otpadnih voda, barometrijska kondenzacija, rezervoari za skladištenje alkohola, otpumpna stanica za alkohol, magacini, objekat za pripremu vode za tehnološke potrebe, administrativno socijalni sadržaji, saobraćajnice i infrastrukturne instalacije unutar granica kompleksa. Aktivnosti se planiraju u 2 (dve) faze:

1. Prva faza

Definisanje obima tehničke dokumentacije u skladu sa zakonskim regulativama u RS;
Izrada tehničke dokumentacije za potrebe ishodovanja lokacijskih uslova sa Idejnim rešenjem (IDR);
Izrada Idejnog rešenja (IDR) za Postrojenje za preradu CO2 za potrebe Urbanističkog projekta;
Izrada tehničke dokumentacije za potrebe ishodovanja saglasnosti Republičke revizione komisije sa Idejnim projektom (IDP);
Postupanje po primedbama nadležnih organa;
Predaja dokumentacije u ime i po ovlašćenju Investitora na CEOP i ishodovanje potrebnih saglasnosti (lokacijski uslovi, pozitivno mišljenje revizione komisije);
Rukovođenje radovima koji su predmet Ugovora.

2. Druga faza

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe ishodovanja građevinske dozvole sa Projektom za građevinsku dozvolu (PGD);
Izrada Projekata za izvođenje (PZI);
Izrada 3D modela u programu 3D Plant Autodesk za potrebe Investitora;
Postupanje po primedbama nadležnih organa i tehničke kontrole;
Predaja dokumentacije u ime i po ovlašćenju Investitora na CEOP i ishodovanje potrebnih saglasnosti (građevinska dozvola, prijava radova; saglasnost MUP-a na PZI);
Rukovođenje radovima koji su predmet Ponude;
Tehnička kontrola Projekata za Građevinsku dozvolu.

Enegroprojekt Industrija a.d.

ATLANTIC GROUP D.O.O – poslovi u toku


Atlantic Group je jedna od najvećih regionalnih proizvodnih privrednih subjekata u oblasti prehrambene industrije. U okviru Atlantic Grupe u Srbiji posluju operativne kompanije Soko Štark, Grand Prom, Foodland te distributer Atlantic Brands, kao deo regionalnog distributivnog sistema Atlantic Grupe za Srbiju. U svom poslovanju ove kompanije objedinjuju proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje.

Rukovodeći se ekonomskim principima i rentabilnošću, istovremeno reagujući na aktuelne privredne okolnosti, Atlantic Grupa – ogranak u Srbiji, se odlučila da ulaže u rekonstrukciju i modernizaciju svojih proizvodnih linija. kako bi zadovoljila potrebe i očekivanja svojih potrošača.

U okviru tendencija i aktivnosti ove renomirane kompanije iz oblasti prehrambene industrije, tokom 2021.godine EP Industrija je sklopila 3 Ugovora za izradu tehničke dokumentacije i to:

a) za ATLANTIK ŠTARK – LINIJA VAFL
Kompletan Projekat za izvođenje, uključujući i Elaborat o zonama opasnosti i Separat Glavnog projekta zaštite od požara za rekonstrukciju proizvodne linija VAFL, u okviru kompleksa u Beogradu je predat Investitoru.


b) za ATLANTIK ŠTARK – LINIJA DEZERTI
Tehničkom dokumentacijom Projekat za izvođenje PZI za rekonstrukciju linije DEZERTI i Projekat izvedenog objekta PIO za deo kompleksa u Beogradu su obuhvaćeni: glavni proizvodni objekat, ekspedit hala (magacin gotovih prozvoda), proizvodni objekat SMOKI, proizvodni objekat PIŠKOTE, pržionica kikirikija, kotlarnica, pumpna stanica, trafostanica sa agregatom, čileri i kompresori (u okviru proizvodnog objekta), sa pripadajućim unutrašnjim instalacijama kao i spoljašnje instalacije unutar granica kompleksa.

c) za ATLANTIK ŠTARK - Ljubovija
Projektno tehnička dokumentacija Projekat za izvođenje PZI za rekonstrukciju i dogradnju kompleksa u Ljuboviji je postavljena na CEOP 05.05.2022. i očekuje se dobijanje saglasnosti MUP-a.

Ovim projektima se EP Industrija još jednom dokazuje kao kompetentna i kredibilna projektantska firma za objekte složenih proizvodnih tehnoloških procesa koji zahtevaju angažovanje i konzistentnu i sinhronizovanu saradnju inženjera svih profila kao što su arhitekte, građevinski, mašinski, procesni, hidrotehnički i elektro inženjeri.

CONTINENTAL Veliki Crljeni- posao u toku


Kalendarsku 2022.godinu Energoprojekt Industrija je otpočela potpisivanjem Ugovora sa jednom od najrenomiranijih svetskih kompanija u oblasti proizvodnje pneumatika pored ostalog i za kamione, autobuse, vozila u građevinskoj industriji CONTINENTAL. Na zvaničnom sajtu ove kompanije možemo saznati da se skoro svako treće vozilo u Evropi isporučeno sa pneumaticima iz Continental-a.

Nakon višemesečnih pregovora i usaglašavanja tehničkih i komercijalnih elemenata, permanentni, uporni i sveobuhvatni angažman menadžera Energoprojekt Industrije urodio je plodom i potpisivanjem Ugovora za „Rekonstrukciju i dogradnju objekta za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka“ u okviru industrijskog kompleksa Contitech Kolubara Univerzal Serbia u Velikim Crljenima. Predmet ugovorne obaveze su Izrada projektno tehničke dokumentacije, konsalting i izvođenje radova uključujući nabavku i isporuku materijala, izvođenje građevinsko-zanatskih, hidrotehničkih, elektro-energetskih, telekomunikacionih, signalnih, mašinskih i radova na internim saobraćajnicama i manipulativnim površinama i to za:

1. Novu proizvodnu zgradu – KALANDERSKO ODELENJE;
2. Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg pogona za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka;
3. Izgradnju nove kotlarnice;
4. Izgradnju nove trafostanice 10(6)kV/0,4kV; 2X2000 kVA.

Urađeno je Idejno rešenje IDR uključujući tehnološki projekat za potrebe Urbanističkog projekta (koji je obaveza Investitora), za novu proizvodnju i dogradnju postojećeg objekta.
Dobijeni su Lokacijski uslovi za novu trafostanicu, a u toku je postupak ishodovanja Lokacijskih uslova za novopredviđenu kotlarnicu na gas koja će zameniti postojeću kotlarnicu i koja će svojim kapacitetom zadovoljiti planirane potrebe čitavog kompleksa. EPI je već izradila grafičku dokumentaciju temelja, kanala i jama za opremu koja se preuzima iz Slovačke za potrebe Kalanderskog odeljenja i to za potrebe postojećeg proizvodnog pogona.

Uspostavljena je dobra saradnja sa Investitorom i održavaju se redovni sastanci na sedmičnom nivou, kako bi se održavao kontinuitet i poštovali planirani rokovi za isporuku tehničke dokumentacije i ostalih ugovorom definisanih usluga.

JOHNSON ELECTRIC D.O.O. NIŠ - posao u toku


Kompanija Johnson Electric Grupa je na globalnom nivou jedan od lidera u proizvodnji elektro motora, mikromotora, aktuatora i pokretačkih podsistema i povezanih elektro-mehaničkih komponenti. Proizvodi ove kompanije našli su primenu u velikom broju industrija uključujući automobilsku industriju, pametno merenje, industriju za izradu medicinskih uređaja, poslovnu opremu, kućne uređaje, ventilaciju, belu tehniku, električne alate itd.

Pogon u Srbiji je otvoren 2013. godine u Nišu, a srugoj polovini 2021.godine EP Industrija je sklopila ugovor sa ovom renomiranom kompanijom o pružanju usluga, koji obuhvata izradu i dostavljanje projektne dokumentacije, usluge autorskog nadzora i usluge nadzora nad građenjem za projekat „Rekonstrukcija postojećeg rashladnog sistema za hlađenje tehnološke vode“. U cilju smanjenja disipacije toplote u pogonu, predviđeno je uklanjanje pojedinačnih, malih čilera i izrada spoljnog centralnog rashladnog sistema ukupnog rashladnog kapaciteta od 750kW.

Rekonstrukcijom je predviđena ugradnja novih industrijskih čilera za rad na spoljnoj temperaturi (sa free cooling režimom), transport rashladne vode do proizvodnog objekta, podstanica u proizvodnom pogonu i distribucija vode do potrošača. Projektom su predviđena 2 radna i 1 rezervni čiler. Radni čileri su rashladnog kapaciteta oko 500kW (1kom) i oko 250kW (1kom), rezervni čiler je rashladnog kapaciteta oko 500kW.

U postojećem proizvodnom pogonu planira se i toplotna podstanica sa pumpama i izmenjivačima toplote. Cevni razvod do potrošača predviđen je u 5 ogranaka, sa maksimalnim brojem priključaka ka radnim mašinama za hlađenje. Cevna instalacija je predviđena od PPHD.

Decembar 2021.
ATLANTIC ŠTARK – TRI NOVA UGOVORA


Posle nekoliko meseci pregovora, Energoprojekt Industrija a.d. potpisala je ugovore o saradnji s Atlantic Štarkom na tri nova projekta:

Renomirana kompanija Atlantic Štark, članica uspešne Atlantic grupacije, prepoznala je Energoprojekt Industriju kao odgovornu i pouzdanu kompaniju s višedecenijskim iskustvom u projektovanju industrijskih objekata i stoga joj je ukazala poverenje za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju proizvodnih pogona za konditorske proizvode.

Saradnja sa Atlantic Štarkom je još jedna odlična prilika da EPI dokaže svoju stručnost i posvećenost kvalitetnoj izradi projektne dokumentacije i da opravda svoje ime i ugled u poslovnim krugovima.

U okviru prvog ugovora, potrebno je izraditi Projekat izvedenog objekta (PIO), kompleks Atlantic grupa (Atlantic Štark) za:

• Proizvodni deo površine 21.785,00 m2
• Magacinski prostor površine 4.016,00 m2
• Linija Dezerti 2.500,00 m2,

Drugi ugovor podrazumeva Izradu projekta za izvođenje (PZI) za liniju vafl, , Atlantic grupa (Atlantic Štark), ukupne površine za projektovanje 1600 m2, dok treći ugovor zahteva izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije i ishodovanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti za liniju za pakovanje, Atlantic grupa (Atlantic Štark), ogranak Ljubovija. Projektom treba obuhvatiti prenamenu prostora magacina u deo za pakovanje kao i dogradnju novog magacina. Ukupna površina za projektovanje je 1000 m2, od čega je 500m2 postojećeg prostora i 500 m2 novi deo (magacinski prostor).

IZVOĐENJE CENTRALNOG RASHLADNOG SISTEMA – JOHNSON ELECTRIC


Potpisivanjem ugovora za izradu projektne dokumentacije za izvođenje centralnog rashladnog sistema za hlađenje procesne vode unutar postojećeg pogona fabrike u kompleksu “Johnson Electric”, započeta je saradnja s ovim gigantom u oblasti proizvodnje električne i elektronske opreme za motorna vozila.

Kompanija Johnson Electric već godinama uspešno posluje u Nišu i sada je odlučila da unapredi svoje poslovanje proširenje proizvodnih kapaciteta fabrike Johnson Electric sa trećom fazom objekta. U okviru tog proširenja, kompaniji Energoprojekt Industrija povereno je projektovanje centralizovanog rashladnog sistema za hlađenje procesne vode, a nadamo se da je to tek početak uspešne saradnje s ovom kompanijom.

JUB – FABRIKA PASTOZNIH GLET MASA, FASADNIH MALTERA I KULIRPLASTA


Krajem 2019. godine Energoprojekt Industrija je nastavila dugogodišnju uspešnu saradnju s kompanijom JUB, potpisivanjem ugovora o izradi i nostrifikaciji tehničke dokumentacije i konsultantskih usluga pri ishodovanju dozvola i saglasnosti za projekat Fabrike pastoznih glet masa, fasadnih maltera i kulirplasta.

Cilj projekta je optimizacija procesa izrade i pakovanja, povećanje kapaciteta sa najvišim stepenom automatizacije sa namerom povećanja produktivnosti procesa i smanjenja angažmana neophodnog broja ljudi u procesu.

Na osnovu projektne dokumentacije koju je uradio EPI, ishodovane su sve potrebne dozvole za izvođenje radova koji su uspešno završeni, tako da su se stekli uslovi da EPI formira PIO projekte za tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole za pomenutu fabriku. Prethodno je dobijena saglasnost sektora za vanredne situacije na projekat PZI i izvršena prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu. Tim projektanata EPI obavio je obilazak objekta i u toku je priprema PIO dokumentacije.

HENKEL - IZMEŠTANJE INDUSTRIJSKOG GORIONIKA


Početkom godine, Energoprojekt Industrija je uspešno ugovorila posao s jednom od najznačajnijih kompanija iz oblasti kućne hemije, Henkel, za izradu tehničke dokumentacije za proširenje kapaciteta objekata: „Fabrika za proizvodnju kuglica za osvežavanje i negu toalet sa skladištem ambalaže i sirovina“ i „Fabrike za proizvodnju deterdženata za mašinsko pranje rublja. Za potrebe proširenja kapaciteta objekata unutar kompleksa fabrike Henkel u Kruševcu, neophodno je da se izvrše određeni pripremni radovi, koji, između ostalih, uključuju izmeštanje postojećeg gorionika. Industrijski gorionik je uređaj koji predstavlja posebnu konstruktivnu celinu Fabrike praškastih deterdženata.

Zbog svega navedenog je kompanija Energoprojekt Industrija, kao ponuđač koji je ispunio sve tehničke kriterijume, dodatno angažovana i za izradu projektne dokumentacije za izmeštanje industrijskog gorionika u postojećoj fabrici deterdženta.

Tehnička dokumentacije će obuhvatiti i neophodne projekte novoprojektovane trase prirodnog gasa do najbliže tačke priključenja na postojeći razvod gasne mreže kompleksa koji će snabdevati izmešteni gorionik na novoj lokaciji i biti sastavni deo unutrašnje gasne instalacije (UGI).